Bipopulär vad är det?

Bipolär sjukdom är en långvarig psykisk störning. Sjukdomen kännetecknas av varierande episoder av depression, hypomani, mani eller blandade sjukdomsepisoder. Hos största delen av patienterna är symtomen mest depressiva, men däremellan kan också perioder med få eller inga symtom förekomma.

Vad är orsaken till bipolär sjukdom?

Det kan vara psykologiska och sociala förhållanden under uppväxten, men också sjukdomar, fysisk miljö, belastningar under graviditet och förlossning. Ofta utlöses det första sjukdomsskovet av en tydlig stressfaktor i livet.

Hur kan man hjälpa någon med bipolär?

Vid bipolär sjukdom blir den drabbade ibland så sjuk att närstående kan uppleva att det de gör inte hjälper.

Att vara närstående
  1. Lyssna och visa att du bryr dig om.
  2. Glöm inte bort dig själv.
  3. Tag hjälp om du behöver.
  4. Normalisera familjerutinerna.
  5. Hitta en balans mellan att ”bevaka” och att stötta.
9 jan. 2019

Kan man bli av med bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom har man ofta hela livet men man kan vara symtomfri och leva som vanligt. Med åren brukar sjukdomen också bli lättare att hantera. Det beror ofta på att man har fått en behandling som fungerar samtidigt som man lärt sig hur man ska ta hand om sig själv för att minska symtomen.

Hur lever man med bipolär sjukdom?

När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.

Kan man bli bipolär av stress?

Bipolär sjukdom kan utlösas av yttre händelser, stress och allmänna påfrestningar och börjar synas i tonåren. Sjukdomen är livslång. Risken att någon gång i livet insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent och är lika vanlig i hela världen.

Vad händer i hjärnan när man har bipolär sjukdom?

Patienter med bipolär sjukdom som får maniska sjukdomsskov, utvecklar mer förändringar i hjärnan än patienter utan skov. Ju fler maniska episoder patienterna upplevde, desto mer minskade hjärnbarkens tjocklek. Resultaten tyder på att bipolär sjukdom kan vara en neuroprogressiv sjukdom.

Hur ska man som vårdpersonal bemöta en person med bipolär sjukdom?

Som vårdpersonal kan det vara bra att ha kontakt med anhöriga för att förklara läget och informera om sjukdomenbipolär sjukdom ofta kan bidra till sociala konsekvenser för den sjuke. Det blir lättare för personen med bipolär sjukdom och dess anhöriga om det finns en ökad förståelse för sjukdomen.

Hur beter sig en person som är bipolär?

Symtomen på bipolär sjukdom är att du har olika perioder av mani och depression. Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk medan depression innebär motsatsen, att all lust, glädje och energi har tagit slut. Att humöret svänger kraftigt mellan två motpoler är det som gett namn åt bipolär sjukdom.

Vilken medicin är bäst mot bipolär?

Litium (Lithionit) är det mest beprövade stämningsstabiliserande läkemedlet. Det minskar risken för både mani/hypomani och depression. Litium har även en självmordsförebyggande effekt. Litium är särskilt effektivt vid långtidsbehandling av patienter med bipolär sjukdom typ I.

När bryter bipolär sjukdom ut?

Bipolär sjukdom bryter vanligtvis ut i ung vuxen ålder, men den kan den börja i alla åldrar. I en finländsk studie var medelåldern vid sjukdomsutbrottet 22 år. Ärftliga faktorer spelar en roll för uppkomsten av sjukdomen.

Hur många bipolära tar livet av sig?

Mellan 8-20 procent av alla som drabbas av bipolär sjukdom tar förr eller senare livet av sig, vilket understryker det faktum att det är oerhört viktigt att sjukdomen behandlas, eftersom risken då minskar drastiskt.

Kan man bli bipolär i vuxen ålder?

Sjukdomen debuterar i ung vuxen ålder, är i princip livslång och förekommer hos omkring 1,5 procent av befolkningen (beroende på definition). Bipolära syndrom delas upp i typ 1, typ 2 och andra specificerade eller ospecificerade tillstånd.

Vad får man inte jobba med om man är bipolär?

Hur personer med bipolär sjukdom kan fortsätta arbeta är väldigt individuellt. Någon kan fortsätta på sitt gamla jobb medan andra behöver anpassa sitt arbetsliv utifrån sjukdomen. Det kan handla om att byta till en mindre krävande arbetsroll, om att gå ned i arbetstid och undvika skiftesarbete/nattarbete.

Kan man få ersättning för bipolär sjukdom?

Begränsad ersättning gäller om den försäkrade drabbas av vissa psykiska sjukdomar och beteendestörningar som enligt ICD-10 klassificeras med någon av diagnoskoderna F00-F99 till exempel ADHD, DAMP, Aspergers syndrom, bipolär sjukdom, depression, fobier, ätstörningar, psykisk utvecklingsstörning och ADD och uppfyller …

Hur påverkar bipolär sjukdom vardagen?

Rutiner i vardagen

Vid bipolär sjukdom är det svårt att upprätthålla regelbundenhet och rutiner eftersom skiftningarna i stämningsläge och aktivitetsnivå gör att man periodvis drar ner på aktiviteter alternativt ägnar sig åt fler aktiviteter än vanligt. Det sociala livet tenderar också att påverkas mycket.

VAD ÄR BIPOLÄR SJUKDOM? – Ångestskolan

Överläkaren: ”Bipolaritet kan misstas för depression” – Malou Efter tio (TV4)

Depression och bipolär sjukdom

Lämna en kommentar