Hur långt i förväg ska man få schema kommunal?

Hur lång tid i förväg måste man få sitt schema?

Enligt arbetstidslagen ska arbetsgivaren lämna arbetstagarna besked om ändring i fråga om den ordinarie arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg. [1]

Vilka regler gäller för schemaläggning?

När det gäller schemaändringar ska arbetsgivaren meddela ändringar i schemat senast två veckor innan ändringen ska börja gälla. Arbetsgivaren kan ändra både schema och arbetstider så länge ändringarna ligger inom ramen för tjänsten. Sådana förändringar behöver inte förhandlas med facket. [2]

Vad gäller vid Resurspass?

Ett resurspass är ett arbetspass där arbetstagaren inte alls vet vad hen ska förvänta sig. I den aktuella kommunen kan de bokas varsomhelst. Inom LSS där de har sin vanliga arbetsplats och som de har utbildning och erfarenhet för, eller inom psykiatrin eller äldreomsorgen. [3]

När ska ett schema vara klart?

I schemat ska man alltså kunna se när man börjar och slutar om dagarna samt vilka dagar som är fridagar. Detta schema ska ni få del av, skriftligt, senast en månad innan det börjar gälla. [4]

Vad är Vetodagar?

vetodagar i rad. Veto önskas under planeringsfasen.. Arbetsgivaren har rätt att stryka veto vid svårigheter att bemanna. [5]

Vad är ett Resurspass?

Resurspass, som införts i många kommuner i samband med att fler ska erbjudas heltidsarbete, innebär att vissa arbetspass kan förläggas på andra ställen än sin egen arbetsplats. [6]

Får man vara schemalagd varje helg?

Svar:Enligt kollektivavtalet ska arbetstiden förläggas så att den anställde får i genomsnitt två ledighetsdagar per vecka, om möjligt två sammanhängande 24-timmarsperioder. Minst varannan vecka ska ledigheten omfatta fredag – lördag, lördag – söndag eller söndag – måndag. [7]

Hur många lediga dagar ska man ha på 4 veckor?

Det finns även möjlighet att göra en avvikelse gällande dygnsvilan. Det innebär att dygnsvilan kan bestå av 9 timmars sammanhängande vila om den genomsnittliga dygnsvilan inte understiger 11 timmar under beräkningsperioden/schemaperioden. Enligt kollektivavtalet ska man även ha 9 fridagar per 4-veckorsperiod. [8]

Hur nära inpå får man ändra schema?

Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan schemaändringar göras tidigast en månad innan ändringen börjar gälla. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren göra ändringar i schemat tidigast två veckor innan ändringen börjar gälla. [9]

Varför Resurspass?

SVAR: Resurspass är inget som regleras i det centrala avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner. Dock använder sig vissa arbetsgivare av just det begreppet. Oftast handlar det då om att ett eller flera arbetspass utförs på annan enhet än den där man jobbar i vanliga fall. [10]

Vad är hälso schema?

Arbete varannan helg, korta schemaperioder och resurspass, där delar av arbetstiden kan behöva göras på en annan arbetsplats än den ordinarie, är andra typiska exempel som utmärker hälsoscheman. Runt om i landet vittnar anställda om ohållbara arbetssituationer där schemat gör det omöjligt att hinna återhämta sig. [11]

När ska sommarsemester vara klar?

Beslut om när semesterperiod är förlagd ska arbetsgivaren ge minst två månader i förväg. Det innebär att arbetsgivare måste påbörja semesterplaneringen i god tid. I mars bör allt vara klart. Det är inte helt ovanligt att många på samma arbetsplats vill ha semester under samma period. [12]

Får chefen ändra schema utan mitt medgivande?

Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om ändringar i den ordinarie arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg, enligt 12 § arbetstidslagen. Arbetsgivaren får dock meddela detta mindre än två veckor i förväg om ”verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses” ger anledning till det. [13]

Måste facket godkänna nytt schema?

Arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet vid viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållanden. Att arbetstiden byts till nattetid kan innebära att arbetsgivaren är skyldig att förhandla. Som ovan nämnts finns det undantag från förhandlingsskyldigheten beroende på omständigheterna i verksamheten. [14]

Hur många helger i rad får man jobba?

Vad innebär detta? Rent praktiskt kan du arbeta relativt många helger i rad, dock har du alltid rätt till 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. Men om arbetstagare och arbetsgivare kommit överens om annat så är det detta som gäller. [15]

Vad är Time Care?

Time care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både arbetsgivare och de anställdas individuella önskemål angående arbetstider. Utgående från den ram verksamhetens bemanningsbehov utgör registerar personalen in individella önskemål om arbetstider inför en given schemaperiod. [16]

Vad händer om man jobbar mer än 200 timmar övertid?

För att få extra övertid måste du kräva dispens hos Arbetsmiljöverket. Kompensationsledigheten har ingen betydelse för övertiden. Det är bara ett sätt som du kompenserar övertiden för. Sammanfattningsvis måste du söka dispens hos Arbetsmiljöverket om du vill att arbetstagaren ska jobba mer övertid. [17]

Hur många helger får man jobba på ett är?

Du har rätt att vara ledig 26 veckoslut (lördag-söndag) per år, och minst två helgdagar ska du inte vara schemalagd. Källor: Handels och kollektivavtalen för detaljhandel, kooperativa butiker samt lager och e-handel. [18]

Hur många dagar i rad får man jobba handel?

Flera av Handels kollektivavtal (tex för butik och frisörer) säger att anställda max ska ha fem arbetsdagar per vecka, vilket innebär att en sådan anställd enligt exempel 2 nedan ska arbeta något färre dagar i följd. Dock kan det vara ett arbetsmiljöproblem för en anställd att ofta arbeta många dagar i ett sträck. [19]

Måste man jobba varannan helg?

Vår arbetsmiljö behöver förbättras ordentligt och det fungerar inte att låta utvecklingen gå bakåt med arbete varannan helg. Man förlorar för mycket av det vanliga livet. Vi i vården vet att det handlar om schema med helger och kvällar, men vi behöver ändå ha bra arbetstider så att vi får återhämtningen. [20]

När har man rätt till 6 veckors semester?

Exempel: Om du anställs den 1 januari arbetar du 90 dagar fram till och med den 31 mars. Du har då rätt till sju betalda semesterdagar nästkommande semesterår som börjar den 1 april. Det räknas ut enligt följande: 90/365 dagar x 25 = ca 6,16 som avrundas uppåt till 7 dagar. [21]

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare?

Som arbetsgivare vill vi att personalen tar rast. Annars är det risk att de gör fel på grund av trötthet, vilket äventyrar patientsäkerheten. Att systematiskt hoppa över rasten för att gå hem tidigare innebär en arbetstidsförkortning, det är inte acceptabelt, säger han. [22]

Får man jobba mer än 40 timmar per vecka?

I Arbetstidslagen står att den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka. I många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så. Den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukledighet får enligt EU:s minimikrav under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka. [23]

Hur sent får arbetsgivaren ändra schemat transport?

Tack för din fråga. När en arbetsgivare ska ändra i schemat ska det anslås beroende på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen från 1 vecka upp till en månad beroende på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. [24]

Har man rätt att påverka sitt schema?

SVAR: Ja. Förändringar av scheman ska diskuteras på APT, arbetsplatsträffar. I arbetsmiljölagen står det också att man har rätt att påverka sin arbetssituation, dit hör arbetstiderna. Det finns andra arbetsmiljöregler som säger att arbetstagarna ska vara delaktiga. [25]

Är det lagligt att ta bort schemalagda timmar?

Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte får avboka arbetspass utan arbetstagarens godkännande. Avbokning av arbetspass får naturligtvis ske om både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om det. Huvudregeln är att arbetsgivaren inte får avboka arbetspass utan arbetstagarens godkännande. [26]

Hur kommer ett schema till?

En enhet inom regionen behöver se över sitt schema utifrån nya förutsättningar i verksamheten. Chefen har en del tankar och idéer om vad som behöver förändras i schemaläggningen för att mer utgå i från verksamhetens behov och hur arbetstiden kan förläggas. [27]

Vad är en bemanningsplan?

Bemanningsplanering är en sorts resursplanering där man planerar och schemalägger sin personals arbetstid, alltså försöker sätta rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. Därigenom kan man uppnå ökad lönsamhet, förbättrad kundservice och nöjdare medarbetare. [28]

Kan arbetsgivaren ändra dina arbetstider?

Att göra ändringar i scheman och dylikt ingår i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. En arbetsgivare ska dock enligt arbetstidslagen ge besked om ändringar minst 2 veckor i förväg (se 12 § arbetstidslagen). [29]

Landsvägskörning: Hur du gör Vänstersväng & Högersväng

Hur Blir Man Framgångsrik?

Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Lämna en kommentar