Hur mycket giltig frånvaro får man ha i gymnasiet?

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till CSN som skolk. Om du har sammanlagt fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan det påverka ditt studiebidrag.

Kan man förlora CSN om man har giltig frånvaro?

Gymnasiestudier i Sverige

Om skolan godkänner din sjukfrånvaro får du behålla bidragen från CSN. Om du inte sjukanmäler dig eller om du inte kan styrka din sjukfrånvaro när skolan ber om det kan din frånvaro räknas som ogiltig. Då kan dina bidrag påverkas.

Hur många procents frånvaro för indraget studiebidrag?

Fler elever blir av med studiebidraget

Den tidigare gränsen för indraget bidrag var 20 procents frånvaro, men sedan årsskiftet dras studiebidraget i stället in om en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen.

Vad räknas som giltig frånvaro?

Exempel på giltiga skäl för frånvaro är sjukdom eller beviljad ledighet. Ett annat giltigt skäl är om rektorn har beslutat att en elev i förskoleklassen, grundskolan eller övriga obligatoriska skolformer ska bli befriad från skyldigheten att delta i en viss del av undervisningen.

Kan man bli utkastad från gymnasiet?

Har man påbörjat gymnasiet innan så får man avsluta det. Om du har blivit underkänd i flera ämnen under ett och samma läsår kan rektorn besluta om att du får gå om hela läsåret.

Hur mycket måste man vara borta för att förlora CSN?

Riktlinjen är att skolan ska ha sett ett mönster av upprepad frånvaro innan ni skickar en rapport till CSN. Det innebär att frånvaron uppgår till minst fyra timmar under en 30- dagarsperiod och att frånvaron skett vid upprepade tillfällen.

Hur länge kan man vara borta från skolan?

Hur länge kan en elev vara borta från skolan? Skolan får lov att bevilja kortare ledighet, högst 10 dagar sammanlagt under läsåret, för enskilda angelägenheter. Längre ledighet (från 11:e dagen och därutöver) får beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Hur många procent skolkar?

Mer om skolk

All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Vanligast är det i gymnasiet, där 23 procent skolkar minst en gång i månaden och 4 procent varje vecka. I årskurs 7 och 9 är motsvarande siffra 2 procent. Någon signifikant skillnad mellan flickor och pojkar finns inte.

Hur får man tillbaka studiebidraget?

Om dina kommande utbetalningar inte räcker för att betala tillbaka det du är skyldig, så skickar vi ett återkrav i slutet av läsåret. Det gör vi också om du fortsätter att skolka och inte får fler utbetalningar. Ett återkrav innebär att du måste betala in den summa pengar som du har fått för mycket.

Vad menas med anmäld frånvaro?

Den anmälda frånvaron är just en anmälan, ett förhandsbesked, om att eleven kommer att vara borta från skolan under en bestämd period.

Vad är hög skolfrånvaro?

Skolan ska tillsammans med dig arbeta för att barnet är i skolan. När barn inte är i skolan kallas det för skolfrånvaro. Barnet kan till exempel vara sjuk eller ha fått ledigt av någon anledning. Finns det ingen godkänd anledning kallas det för ogiltig frånvaro eller skolk.

Hur mycket anmäld frånvaro får man ha i skolan?

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till CSN som skolk. Om du har sammanlagt fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan det påverka ditt studiebidrag.

Kan man bli sparkad från gymnasiet?

Avstängning på gymnasie-nivå

17 § SkolL). När det gäller avstängningar för en elev som går på gymnasiet så har rektorn större möjligheter att stänga av eleven från verksamheten. Detta beror på att gymnasiet är en frivillig skolform tillskillnad från grundskolan som bedrivs som en obligatorisk skolform.

Vad händer om man får en Kränkningsanmälan?

Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av hur personalen fått reda på kränkningen och man ska inte göra någon egen värdering av hur allvarlig en händelse kan vara innan en anmälan görs. Objektiviteten gäller även för dig som rektor. En enda kränkning är tillräckligt allvarlig och ska därför anmälas!

Vad händer om man blir relegerad?

Den längsta tid en elev får stängas av är under det pågående kalenderhalvåret och ytterligare tre kalenderhalvår. En avstängd elev räknas fortfarande som elev och har alltid rätt att komma tillbaka till skolan efter avstängningen.

Vad händer med studiebidraget om jag skolkar?

Vilket Gymansieprogram som passar dig bäst!

Frånvaro, ledighet, skolplikt – vad gäller i skolan?

Lämna en kommentar