Personlig konkurs vad händer?

Du går inte i personlig konkurs om din enskilda firma gör det men om du inte kan betala firmans skulder kan du själv eller någon fordringsägare ansöka om personlig konkurs för dig. Om du går i personlig konkurs får du näringsförbud och det innebär att du inte får starta någon ny näringsverksamhet.

Hur länge kan man vara i personlig konkurs?

Det är samtidigt meningen att borgenärerna ska få sina pengar så fort som möjligt. En konkurs där gäldenären är privatperson och ärendet är relativt enkelt kan vara klart inom ungefär sex månader. En mer komplicerad konkurs kan pågår dubbelt så länge eller upp till ett par års tid innan ärendet går att avsluta.

Vad innebär försatt i konkurs?

För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar.

Vad är ett edgångssammanträde?

När en konkurs ska verkställas sker ett så kallat edgångssammanträde i tingsrätten. Där ska alla styrelseledamöter medverka. Om en styrelseledamot inte kan medverka och har ett giltigt skäl, finns det en möjlighet att medverka per telefon istället.

Vad händer efter edgångssammanträde?

Vid edgångssammanträdet intygar firmatecknaren att bouppteckningen är sann, vilket kallas att denne avlägger en bouppteckningssed. Om det inte finns några tillgångar kvar i konkursboet så slutar företaget att existera och borgenärerna kommer inte att kunna kräva tillbaka sina pengar från företaget.

Kan konkurs vara Urarva?

Man kan göra sig urarva, det vill säga avstå från arv, och man kan göras urarva, bli förklarad urarva, det vill säga göras arvlös. I en urarva konkurs avstår arvingarna från tillgångarna i dödsboet (för att slippa ansvaret och inte råka i personlig skuld).

Vad är Bouppteckningsed?

På sammanträdet ska gäldenären (eller en företrädare för gäldenären om gäldenären är en juridisk person) avlägga en bouppteckningsed, dvs under ed intyga att de tillgångar och skulder som uppgetts och som konkursförvaltaren har sammanställt i en bouppteckning för konkursboet existerar.

Vilka inskränkningar i Rättshandlingsförmågan som drabbar en fysisk person försatt i konkurs?

Fysiska och juridiska personer som försatts i konkurs saknar rättshandlingsförmåga. Istället förordnas automatiskt en förvaltare som tar i anspråk personens samtliga tillgångar för att betala dennes skulder. Den som försätts i konkurs kallas för konkursgäldenär.

Får man näringsförbud om man går i konkurs?

En personlig konkurs (t ex vid enskild näringsverksamhet) innebär alltid näringsförbud (dvs även utan domstolsbeslut). Kontakta Bolagsverket (tel 0771-670670) för att kontrollera om en person har näringsförbud.

Vilka fordringar prioriteras vid konkurs?

Förmånsrätt enligt förmånsrättslagen innebär att vissa fordringsägare har företräde vid konkurs eller utmätning. Fordringar med förmånsrätt kallas prioriterade medan övriga fordringar kallas oprioriterade. Först i förmånsrättsordningen vid en konkurs kommer massafordringarna.

Är konkurser offentliga?

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

Vad är en konkursbouppteckning?

Konkursbouppteckning ska ske direkt när ett företag eller en privatperson begärs eller begär sig själva i konkurs. Konkurs kan begäras när ett företag eller en privatperson inte ser en möjlighet att i framtiden kunna betala tillbaka fodringar och skulder.

Vad krävs av borgenären om gäldenären bestrider konkursansökan?

Lag (1975:244). 9 § Borgenär, som söker gäldenären i konkurs, skall vid ansökningen lämna uppgift om sin fordran och de omständigheter i övrigt på vilka han grundar yrkandet. Han skall även i huvudskrift eller avskrift bifoga de handlingar han vill åberopa.

Vad händer efter en konkursansökan?

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn.

Konkurs – Vad blir kostnaden? – Företagskonkurs – När man går i konkurs

Rekonstruktion och konkurs – vad är skillnaden och hur går det till?

Återvinning i konkurs

Lämna en kommentar