Sidhuvud vad ska stå?

Kapitelrubrik, rapporttitel eller författarnamn kan stå i sidhuvudet. Sidnummer står då i sidfoten. Sidhuvudet är dock inte mer än två rader. En tunn linje kan läggas i sidhuvudets nederkant för att avskilja det från texten.

Vilket typsnitt ska man använda i uppsats?

Typsnitt Använd något konventionellt typsnitt som Times New Roman eller Garamond i brödtexten. Storleken bör vara 12p (standardinställning i de flesta ordbehandlingsprogram). Undvik så kallade sansseriffer, alltså typsnitt där bokstavsformerna saknar ”klackar”.

Vad ska man skriva i resultat?

Att tänka på när du skriver resultat, analys och diskussion:
 • I resultatdelen ska du presentera, återge, redogöra, organisera och kategorisera.
 • I analysdelen ska du, med bakgrund i de teorier du valt, tolka, jämföra, förklara och kontrastera.

Vad betyder formalia i en uppsats?

Formalia – Antalet ord

ord (inklusive allt, dvs. fotnoter, källhänvisningar, innehållsförteckning m.m.) och den skriftliga oppositionssammanfattningen ska vara maximalt 600 ord (inklusive allt). Antalet ord ska anges på försättsbladet .

Hur skriver man en vetenskaplig diskussion?

Huvuddelen av diskussionen ska bygga på resultaten (inte upprepa dem) och ta fram det som är viktigt och intressant i dem. Därefter jämförs resultaten med andra studier och diskutera eventuella skillnader. Turordning i diskussionen bör därför vara: Kort sammanfattning av det viktigaste resultatet.

När ska man kursivera i uppsats?

Kursiv text används för att markera bland annat betoningar, termer, utländska ord, exempel och titlar på verk. Kursivera inte mer än nödvändigt, eftersom mycket kursiveringar gör texten mer svårläst. Typsnitt kommer i tre varianter: rak stil, kursiv stil och fetstil.

Vilka typsnitt finns i Word?

 • Rekommendationer för typsnitt, rubriksättning. …
 • De typsnitt som bör användas i publikationen är Garamond och Helvetika/Arial. …
 • – Rubrikerna bör vara vänsterställda och skrivna i gemener. …
 • Rubrik 2 (Garamond 13 punkter fet) …
 • (Helvetika/Arial 10 punkter kursiv)

Vad är en frågeställning?

Frågeställningen fokuserar på varför och hur och kan exempelvis vara ”Jag studerar/ undersöker… för att ta reda på vilka/ hur/ varför… för att förstå varför/ hur/ vad.” Frågeställningen förfinas ofta under arbetets gång och tanken är att den besvaras i ditt arbete och att syftet då uppnås.

Hur skriver man ett resultat i en rapport?

”I Resultat redovisar du resultaten från analyserna i text, tabeller och/eller figurer. Praxis är att man först och främst redovisar i text, och om det blir otydligt så använder man en tabell. Om vissa resultat är svårlästa i en tabell, eller om man vill visa en trend, så redovisas dessa i en figur.”

Hur ska man skriva en analys?

När man skriver en analys är det viktigt att läsa mycket kring det man ska analysera.

Gör så här
 1. Vad finns det för personer i novellen?
 2. I vilken miljö utspelar sig novellen?
 3. Vad uppstår det för problem i novellen?
 4. Hur är språket i novellen?
 5. Vem är författaren?
 6. Vilken genre faller novellen under?

Vad menas med formalia?

Formalia är de ordningsfrågor som ett möte måste behandla för att få beslutsmässighet, och kunna övergå till sakfrågorna.

Måste man referera i varje mening?

Källhänvisningar ska placeras efter varje mening där du har använt information från någon källa! (Om du endast har använt information från en källa i ett och samma stycke behöver du inte sätta en hänvisning bakom varje mening utan det räcker då att infoga en hänvisning efter hela stycket.)

Hur skriver man ett PM exempel?

Ett PM brukar ha följande upplägg:
 1. Inledning som presenterar ämnet.
 2. Frågeställning i slutet av inledningen.
 3. Presentation av fakta från källa ett, i form av ett referat och ev. …
 4. Presentation av fakta från källa två, i form av ett referat och ev. …
 5. (Om du har fler källor presenterar du dessa också, på samma sätt som tidigare)
18 nov. 2017

Hur skriver man diskussion i Gymnasiearbete?

Diskussion/Analys

Här ska du knyta ihop den/de frågor du ställde i inledningen av ditt arbete. Du besvarar och diskuterar frågan/frågorna. Dra slutsatser av det du kommit fram till under arbetets gång och diskutera dina resultat.

Hur man granskar en vetenskaplig artikel?

 1. Analys av vetenskaplig artikel.
 2. Steg 1: Vad är målet med studien/undersökningen?
 3. Steg 2: Vilka är de viktigaste fynden i studien/undersökningen?
 4. Steg 3: Hur har författaren prövat sin hypotes?
 5. Steg 4: Hur tillförlitliga är resultaten?
 6. Steg 5: Är författarens påståenden i denna artikel riktiga enligt din analys?

Vad skriver man i diskussion och slutsats?

Sist i diskussionen eller under egen titel ”Slutsats” kan du sammanfatta dina slutsatser eller skriva vad du tycker att man ska fortsätta att undersöka för att ytterligare belysa det du just skrivit om: ”Sammanfattningsvis visar studien att…” Här ska ingen ny information eller referenser anges.

Word del 1.1 Sidhuvud, sidfot och sidnummer

17.1 Sidhuvud och sidfot

Word – Sidhuvud/Sidfot #shorts

Lämna en kommentar