Vad är act?

Vad är ACT metoden?

ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest. Fokus för behandlingen är hur individen vill leva sitt liv. Det handlar om att lägga om sitt perspektiv, att acceptera inre obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet.

Hur går en ACT behandling till?

Målet med ACT är att personen som går i terapi ska kunna vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, vilket även inkluderar jobbiga känslor och händelser. Denna filosofi ligger nära mindfullnessbaserad terapi som också lägger ett starkt fokus på att acceptans och närvaro i nuet.

Vilka delar består ACT av?

ACT består av 6 delar:
  • få kontakt med det som händer här och nu.
  • defusion (ge akt på dina tankar som tankar)
  • acceptans (öppna upp, ge plats åt, omfamna)
  • jag-som-kontext (ren medvetenhet)
  • värden (veta vad som är viktigt)
  • ändamålsenligt handlande (göra det som krävs)

Är ACT KBT?

Vad är skillnaden mellan ACT och KBT? Inom KBT läggs fokus och kraft på tänkandet och på att förändra tankar. I ACT fokuseras det mer på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att kunna handla meningsfullt.

Vad är Fact?

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt.

Vad är ACT coach?

ACT (Acceptance and Commitment therapy/training) är en beteendeinriktad metod för psykologi och coaching som syftar till att hjälpa personer hitta ett kraftfullt förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.

Vad är dialektisk beteendeterapi?

Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline personlighetsstörning).

Vad gör man på KBT?

KBT utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra. I KBT jobbar du med att lära om och förändra tankemönster och beteendemönster. Det finns ofta ett konkret mål med behandlingen, och du får arbeta med hemuppgifter mellan mötena.

Vad är effektivt mot stress Enligt ACT?

ACT är Effektivt mot stress, smärta och depression

Metoden har i forskning visat sig mycket effektiv mot bland annat stress smärta och depression. Också personer med ångest, ätstörningar och övervikt har i ett antal studier blivit hjälpta på olika sätt av ACT.

Vad är skillnaden mellan KBT och DBT?

Skillnaden mellan DBT och KBT

Enligt Marsha Linehan är den viktigaste skillnaden mellan hennes metod och KBT att dialektisk beteendeterapi betonar acceptans lika mycket som förändring, medan KBT mer ensidigt fokuserar på förändring.

What is Acceptance and Commitment Therapy? (ACT) | Psychological Interventions | What is ACT? Part 1

Vad är ACT?

ACT

Lämna en kommentar