Vad är ädelgasstruktur?

Molekyler kan bildas så att elektroner delas mellan atomer. De vill ju känna att deras yttersta skal är fullt! Genom att slå sig ihop får bägge atomerna sitt yttersta skal fullt = ädelgasstruktur. Detta kallas elektronparbindning eller kovalent bindning.

Hur blir det Ädelgasstruktur?

Oktettregeln är en enkel regel som tillämpas i kemin. Den säger att atomer tenderar att kombineras på ett sådant sätt att varje atom innehåller åtta elektroner i sitt yttersta skal (undantag är väte och helium). På så sätt uppnår atomerna en ädelgasstruktur.

Varför vill atomer nå Ädelgasstruktur?

Ädelgasstrukturen ger stabilare/energifattigare atomer: Båda atomerna är mycket stabilare nu (lägre energi) och reagerar inte lika lätt med andra ämnen. De gemensamma valenselektronerna hålls hårt fast av 2 atomkärnor och atomernas förmåga att avge eller uppta fler elektroner är väldigt låg.

Vilka ämnen har Ädelgasstruktur?

Om man kollar på periodiska systemet ser man att de enda grundämnena som är atomer (d.v.s. lika många elektroner som protoner) när de har ädelgasstruktur är de i gruppen ädelgaser. Ämnen som inte ingår i gruppen ädelgaser är alltså joner ifall de har ädelgasstruktur.

Hur fylls Elektronskalen på?

Grundregeln är att energinivåerna fylls på inifrån och utåt, dvs de innersta skalen (lägst energi) fylls på först. Väteatomen har alltså en elektron i K- skalet och heliumatomen två elektroner i K-skalet. K-skalet har bara plats för två elektroner. När vi fyller på med nästa elektron tar den plats i L-skalet.

Hur uppstår den kovalenta bindningen?

Alltså: Atomer sätter ihop sig till molekyler genom att dela elektroner med varandra, i kovalenta bindningar. På det sättet kan de öka antalet elektroner i sina yttersta skal, utan att ta elektroner från varandra. För varje bindning har atomen fått en elektron till.

Varför strävar atomer efter att bilda molekyler?

Genom att slå sig samman med en anna väteatom , delar de på de två elektronerna och de båda atomerna tror att de uppnått ädelgasstruktur. Båda atomerna delar lika på elektronerna, vilket betyder att elektronen är lika mycket hos de båda atomkärnorna. Det uppstår en kovalent bindning.

Varför kallas ädelgaser för ädla?

ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell. Namnet syftar på deras kemiska reaktionströghet; de kallades tidigare inerta eller indifferenta gaser.

Varför avger eller upptar atomer elektroner?

En atom kan ta emot eller ge bort elektroner för att få full oktett och atomen blir då till en jon. En jon har positiv eller negativ laddning eftersom antalet protoner och elektroner är olika. En atom och en jon av samma grundämen har lika många protoner, men antalet elektroner är olika.

Varför blir det joner?

Joner är atomer som antingen har förlorat elektroner eller har extra elektroner. De är som atomer med laddning. Positiva och negativa laddningar dras till varandra. När de sätts ihop, bildas en jonförening.

Vad är en Joniseringsenergi?

Det krävs en viss energi för att jonisera en atom. Denna mängd energi kallas joniseringsenergi. Joniseringsenergin varierar mellan alla atomslag. Energin som krävs för att en elektron ska lämna atomen är mindre desto längre ut elektronen är från atomkärnan i och med att kärnan då inte håller lika hårt i elektronen.

Var finns Jonföreningar?

Alla salter omkring oss är exempel på jonföreningar. Den vanligaste jonföreningen som vi stöter på i vår vardag är vanligt koksalt, ( natriumklorid). Koksalt är en förening mellan en natriumjon och en kloridjon.

Vad kan man utläsa av periodiska systemet?

Periodiska systemet, även kallat grundämnenas ordning, är en indelning av grundämnen och atomslag efter deras ökande atomnummer (antal protoner i kärnan), och även kemiska och fysikaliska egenskaper samt elektronkonfiguration i de yttre elektronskalen.

Hur fördelas elektroner mellan elektronskal?

Hur elektronerna fördelas i skal. Generellt placeras elektroner i de inre elektronskalen före de yttre. Detta sker på grund av att elektronerna får mindre energi ju närmare kärnan de är.

Hur skapas ljus i olika färger?

Hur uppkommer ljus av olika färg? Vilken färg ljuset får beror på hur ”långa hopp” som elektronerna i en atom gör. Ju längre hopp, desto mer energirik strålning. Blått ljus avges vid långa hopp, medan rött ljus avges vid korta hopp.

Vad som händer när joner bildas och kunna några ämnen som gärna bildar joner?

När atomerna kolliderar, flyttar elektroner över från natriurnatomer till kloratomer. Elektriskt laddade joner bildas. Jonernas laddningar gör att de binds hårt till varandra i saltkristaller. Alla metaller har få valenselektroner.

Kortfilm – Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur

Noble gas configuration | Electronic structure of atoms | Chemistry | Khan Academy

Noble Gases – The Gases In Group 18 | Properties of Matter | Chemistry | FuseSchool

Lämna en kommentar