Vad är af?

Administrativa föreskrifter, till vardags i bygg- och anläggningsbranschen kallat AF-del, är ett skriftlig dokument där man formulerar de krav man har som beställare när en entreprenad upphandlas.

Vad är AF och när används det?

Administrativa föreskrifter

(AF-del) är de regleringar, råd och anvisningar som finns för byggnationer, renoveringar av bostäder. De betecknas AMA och numreras efter det år de arbetades fram samt vilken form av byggnation som gäller. (AMA, AMA EL osv.) Af gäller vid framställandet av anbud vid upphandlingar.

Vad menas med administrativa föreskrifter?

Svar. I en entreprenad som regleras med Allmänna Bestämmelser kan Administrativa Föreskrifter upprättas för att tydliggöra och avtala om särskilda förutsättningar som gäller för den specifika entreprenaden.

Vad är ett entreprenadkontrakt?

Entreprenadkontrakt är det dags att skriva när du tagit beslut om vem som ska bygga ditt hus. Kontraktet reglerar hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i bygget. I den här texten får du våra bästa tips på hur du som privatperson kan skriva ett bra kontrakt.

Vad är AMA AF 12?

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF 12, som är gemensam för alla tekniska fackområden. AMA AF 12 gör det enkelt att utforma beställarens krav och finns att tillgå som e-bok.

Vad är en af del?

Administrativa föreskrifter, till vardags i bygg- och anläggningsbranschen kallat AFdel, är ett skriftlig dokument där man formulerar de krav man har som beställare när en entreprenad upphandlas.

Vad menas med Pyramidregeln?

Pyramidregeln innebär att alla texter under en kod och rubrik gäller tillsammans med alla överordnade koder, oavsett om de är medtagna i beskrivningen eller inte.

Vad är entreprenadform?

Begreppet entreprenadformer handlar om vilket ansvar en byggentreprenör har avseende funktionen på det som skall byggas. Exempel på entreprenadformer: Utförandeentreprenad. Totalentreprenad.

Under vilken punkt i AF förtecknas de handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget?

Handlingarna har förtecknats under AFB. 22 och ingår sålunda i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare är skyldig att genom besök på platsen, före anbudsgivande, undersöka förutsättningarna för entreprenadens genomförande.

Vad är AFB?

AFB Upphandlingsföreskrifter. AFC Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenader (utesluts i detta dokument) AFD Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenader. AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel.

Vad är ABT U 07?

ABTU 07 är avsedda att användas för underentreprenader på totalentreprenad, dvs. då såväl hela eller en väsentlig del av projekteringen som själva utförandet av underentreprenaden åligger underentreprenören. ABTU 07 avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare (normalt en totalentreprenör).

På vilket möte skall kontrakt parterna ombuden i en entreprenad medverka?

Den andra bestämmelsen anger att ett startmöte ska hållas och att beställare och entreprenör då bland annat ska ”klargöra frågor om behörighet för andra än ombuden”. Ett protokoll från mötet ska upprättas och undertecknas av ombuden.

Vad menas med ett standardavtal?

Standardavtal är standardiserade villkor som är framtagna för att användas vid ett stort antal tillfällen. Ett standardavtal är ett avtal som du upprättat i förväg utan medverkan från konsumenten. Standardavtal, avtalsmallar och allmänna villkor som Konsumentverket har tagit fram tillsammans med branschen.

Vad betyder AMA AF?

AMA AF (allmän material och arbetsbeskrivning för administrativa förskrifter) är utformad för att ligga till grund för utformningen av administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader.

Vad innehåller AMA?

AMA, är en serie av referensböcker med råd och anvisningar som ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar och som är kopplade till Allmänna Bestämmelser. Referensverket består av texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten inom byggproduktion.

Hur ofta uppdateras AMA?

Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning innehåller ändringar och tillägg till Svensk Byggtjänsts publikationer AMA Anläggning, RA Anläggning och AMA-Nytt och uppdateras två gånger per år i samband med AMA-Nytt.

ISK eller AF? ISK eller KF? Vilket aktiekonto eller fondkonto ska man ha?

Så jobbar du i AMA-AF 12

Svensk sjuksköterskeförenings insamling för sjuksköterskor tillsammans med Louise Boije af Gennäs

Lämna en kommentar