Vad är åklagare?

Vad är en åklagarens uppgift?

Åklagaren har tre huvuduppgifter: att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas, samt att föra talan i domstol. Åklagaren leder förundersökningen vid allvarliga brott som misshandels- och sexualbrott och utreder brottet i nära samarbete med polisen.

Var är åklagare?

Åklagare har tre viktiga uppgifter. De utreder brott, väcker åtal och deltar i rättegångar. Brottsutredningen kallas för förundersökning. Här kan du läsa om hur åklagarna arbetar, från att en förundersökning startar till att det blir rättegång.

Vad betyder ord åklagare?

åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål. Tillsammans med polisen utreder åklagaren brott och kan då ha kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen.

Vad är skillnaden mellan en åklagare och en försvarsadvokat?

Till skillnad från försvararen har åklagaren att se till båda sidor i rättegången. Åklagaren ska ta fasta också på sådant som talar till den misstänktes fördel. Detta objektivitetskrav är en självklar del av åklagarrollen och en hörnpelare i utbildning, riktlinjer och tillsynsverksamheten inom Åklagarmyndigheten.

Vad gör en åklagare i tingsrätten?

Åklagare. Åklagaren representerar staten och är den som väcker åtal mot den tilltalade. Åklagarkammaren är en självständig myndighet och tillhör inte domstolen. Det är åklagaren som beslutar om en person ska åtalas för ett brott eller inte.

Vad är åtalspunkter?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Vilken roll har försvararen i ett brottmål?

En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Vad har en åklagare i lön?

55 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad betyder ordet jämra sig?

Betydelse: Kaga i oartikulerade ljud; äfven bittert beklaga sig öfver något.

Vad gör åklagaren i slutförandet?

Sedan förundersökningen slutförts, beslutar åklagaren om åtal skall väckas eller ej. Om åklagaren har tillräckliga skäl för åtal är han också i princip skyldig att väcka åtal (s. k. absolut åtalsplikt). Åklagaren kan dock i vissa fall besluta om åtalsunderlåtelse. Om åtal väcks utför åklagaren talan vid domstolen.

Vad hette åklagare förr?

Länsmännen ersattes då med landsfiskaler. Samma år ersattes kronofogdarna med landsfogdar. Före 1948 var det alltså landsfiskalen som förde allmänhetens talan i brottmål inför domstolen. Sedan 1948 finns tjänstebenämningen ”åklagare”.

Vad är försvarsadvokater?

Försvarsadvokat – så fungerar det

Advokaten försvarar den som är misstänk för brott och man har alltid rätt att själv välja vilken försvarsadvokat som helst. Försvararens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt och korrekt stå upp för och bevaka den misstänktes rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol.

Vem är vem i en brottmålsrättegång?

Parterna som deltar. I en brottmålsrättegång deltar olika personer. De som ska döma i målet (rätten) består normalt av en utbildad juristdomare och tre lekmannadomare (nämndemän). Utöver dessa personer deltar även en protokollförare.

Varför måste man avlägga vittnesed?

Kai: När du vittnar i domstol, så ska du också avlägga en vittnesed. Det innebär att du lovar att hålla dig till sanningen. Eden avläggs. Kai: Skulle du medvetet bryta mot den här eden, så döms du för ett brott som heter mened och för det brottet får man ungefär 4–6 månaders fängelse.

Åklagare berättar: Vad gör en åklagare?

Åklagare – ett yrke för dig?

Åklagare berättar: Roligast och svårast

Lämna en kommentar