Vad är äktenskapsförord?

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods.

Varför ska man ha äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet syftar till att undanta viss egendom från att delas lika vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det görs genom att man i dokumentet skriver att viss egendom ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord kommer alltså till praktisk användning i samband med skilsmässa eller dödsfall.

Vem ärver om man har äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord påverkar inte vem som ärver, men påverkar vilken och värdet av den egendom som era arvingarna har rätt till. Era arvingar har alltid rätt till det som varit den avlidnes egendom. Om ni inte har ett äktenskapsförord hälftendelas värdet av all egendom och arvingarna har rätt till hälften.

Kan äktenskapsförord ogiltigförklaras?

Innehållet i ett äktenskapsförord kan inte ändras efter registrering. Det är inte heller möjligt att enklet ogiltigförklara ett ingånget förord. Det enda sättet att göra en ändring i ett äktenskapsförord är att skriva ett helt nytt. Det nya dokumentet måste uppfylla formkraven och registreras.

Vad kan man skriva i ett äktenskapsförord?

När du ska skriva ett äktenskapsförord är det några saker du ska tänka på. Eftersom det är ett avtal mellan två personer måste båda parter närvara, det är viktigt att ni innan har funderat på vad som ska vara enskild egendom och att ni båda förstår vad det är ni skriver på.

Vad gäller äktenskapsförord eller testamente?

Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods. Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente.

Vad händer om man inte har äktenskapsförord?

Att en tillgång är enskild egendom innebär att tillgången inte ska fördelas lika mellan makarna vid en bodelning. Har makarna inget äktenskapsförord ska som huvudregel värdet av alla tillgångar, både enskilda och gemensamma, delas lika mellan makarna vid en skilsmässa.

Hur vanligt är det med äktenskapsförord?

Det är färre som upprättar äktenskapsord idag, men det är ändå relativt många som väljer att göra avstamp från äktenskapsbalken genom att upprätta äktenskapsförord.

Vad gäller vid skilsmässa med äktenskapsförord?

Genom att äktenskapsförord kan ni gemensamt bestämma vilken egendom likadelas mellan er vid en skilsmässa. Ni kan själv avtala vilken egendom ni vill undanta från att delas lika. Hos Aatos kan ni lätt och enkelt upprätta ett äktenskapsförord som är juridiskt korrekt och bindande.

Hur är Arvsordningen?

I första hand ärver den avlidnes barn eller barnbarn, i andra hand föräldrarna och i tredje hand syskon och syskonbarn (2 kap. 1-2 §§ ärvdabalken). Om det varken finns barn, föräldrar eller syskon till den avlidne, ska istället mor- och farföräldrar till denne ärva.

Vem ärver min enskilda egendom?

Din make kommer att ärva din enskilda egendom med fri förfoganderätt. När han avlider kommer egendomen att ärvas av era gemensamma barn. Om du önskar ändra detta bör du upprätta ett testamente vari du kan förordna att barnen ska ärva egendomen.

Vem får enskild egendom vid dödsfall?

Det betyder att efter din makes bortgång kommer den enskilda egendomen gå tillbaka till den avlidnas arvingar. Alltså kommer den enskilda egendomen gå till dina barn. Om du dock inte vill att din make ska ärva din enskilda egendom så måste du reglera detta i testamentet.

När är ett äktenskapsförord ogiltigt?

Reglering av vem som ska ärva makarnas egendom

En vanlig felaktighet är att makarna i ett äktenskapsförord skriver in vad som ska ske med egendomen när någon av dem avlider. Äktenskapsförordet blir därmed en blandning av ett äktenskapsförord och ett testamente. Sådana bestämmelser är inte giltiga.

Hur länge är ett äktenskapsförord giltigt?

Äktenskapsförord blir giltigt när båda skrivit under det och det registrerats hos Skatteverket. Registrering av äktenskapsförord gjordes tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 göras hos Skatteverket.

Kan man häva äktenskapsförord?

Ett registrerat äktenskapsförord är bindande och kan inte ensidigt frångås eller hävas av den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det att båda är överens och skriver under ett nytt äktenskapsförord om att det tidigare inte längre ska gälla.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord | Vad ska jag tänka på? | Juristen Förklarar

Advokaten: Sakerna du behöver veta om äktenskapsförord – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar