Vad är antiken?

Vad som menas med antiken?

Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur. Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under.

Vad händer under antiken?

Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar.

Vad betonas under antiken?

Under antiken fanns andra ideal för konsten än i vår tid. Det originella var inte på samma sätt eftersträvansvärt medan efterbildandet, imitatio, av de mest lyckade konstverken ofta var en grund i skapandet.

Vad har vi fått från antiken?

Grekisk kultur har satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. Att studera antikens Grekland – dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare – har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar.

Vad kallas de två äldsta kända grekiska kulturerna?

Det som kan sägas vara den första grekiska kulturen är den minoiska kulturen som uppstod på Kreta runt 2 600 f.kr. Efter den minoiska så utvecklades den mykenska kulturen runt 1 400 f.kr., och denna kom att utvecklas även på det grekiska fastlandet.

Vad menas med historisk och förhistorisk tid?

Forntiden eller den förhistoriska tiden började i Sverige för omkring 10 000 år sedan. Det var då inlandsisen började smälta och de första människorna kom till vårt land. Förhistorien slutade för omkring 1 000 år sedan då det skrivna språket började användas.

Hur var det att leva under antiken?

Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd. Då hade man råd att ha slavar. I huvudsak var det fadern i hushållet som var överhuvudet.

Vad kännetecknar epoken antiken?

Antiken som litterär epok (tidsperiod) började i Grekland och utvecklades i Rom (Italien). I Grekland låg fokus på kärleken till visheten och kulturen (främst inom de tre litterära genrerna: epiken, lyriken och dramatiken). I Rom utvecklades stridskonsten och arkitekturen för imperiet Rom skulle växa.

Vad har antiken för betydelse för hur vårt samhälle ser ut idag?

Inom medicin används liknande kirurgi som under antiken. Grekerna bidrog även med vetenskap, retorik, demokrati och dramaturgi. Utan dessa influenser som antiken lämnade i arv hade förmodligen vårt samhälle sett annorlunda ut. Antiken är fortfarande levande och synlig i Sverige och världen.

Vad är en litteratur?

litteratuʹr (latin litteratuʹra ’alfabet’, ’bokstavsskrift’, ’skrift(lig framställning)’, ’grammatik’, ’språkvetenskap’, av liʹttera ’bokstav’), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

Vilka var de viktigaste litteratur formerna under antiken?

Antiken inföll mellan cirka 800 f Kr och 400 e Kr i medelhavsområdet och framförallt i de grekiska och romerska rikena. Den litteratur som skrevs under antiken handlade ofta om hjältar och var skrivna på vers, s.k. epos. Två väldigt kända epos från det antika Grekland är Iliaden och Odysséen av Homeros.

Vad är typiskt för medeltidens litteratur?

En typisk genre inom litteraturen från medeltiden är riddarromaner. De handlar om modiga män i rustning som kämpar mot hedningar och skyddar vackra jungfrur och sitt land.

Vad har antiken gjort för oss idag?

Vi kan även se spåren i form av arkitektur. I svenska städer kan vi se valv och pelare där arkitekterna har inspirerats av grekernas tempel. Inom medicin används liknande kirurgi som under antiken. Grekerna bidrog även med vetenskap, retorik, demokrati och dramaturgi.

Vad har grekerna uppfunnit?

Det var greken Erathostene som listade ut jordens omkrets och att jorden är en glob. Grekerna var duktiga i trigonometri och kom på det matematiska sambandet med PI i cirklar. Ända in på 1950-talet användes Euklides matematikbok Elementa som lärobok på svenska realskolor (gymnasiet).

Vad är Hellenismen hur uppkom den?

Den hellenistiska perioden i Greklands historia var mellan 323 f.Kr., Alexander den stores död, och Roms erövring av Grekland 146 f.Kr. Alexanders erövringar spred det grekiska kulturella inflytandet över stora delar av Främre Orienten och utgjorde grunden för hellenismen.

Vad är Antiken? [Epoker][Perioder]

Vad är grejen med antiken?

Litteraturepoken antiken förklarad | SVENSKA | Gymnasienivå

Lämna en kommentar