Vad är årsredovisning?

Vad innebär en årsredovisning?

En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.

Vad är syftet med en årsredovisning?

Vad är syftet med årsredovisningen? Av årsredovisningen framgår ett företags resultat och ställning. Årsredovisningen kan användas av ägare och intressenter (till exempel investerare, kunder och leverantörer) för att bedöma ett företags verksamhet och ekonomiska situation.

Är årsredovisning och bokslut samma sak?

Årsredovisningen är en offentlig handling som består av företagets balans- och resultaträkning (bokslutet) och som utöver det ska innehålla förvaltningsberättelse, noter och revisionsberättelse, om sådan är utsedd.

Hur hittar man årsredovisningar?

På Bolagsverkets webbplats hittar du detaljerad information om vad olika årsredovisningar ska innehålla. Där kan du också köpa årsredovisningar och annan offentlig information via e-tjänsten Näringslivsregistret.

När görs en årsredovisning?

Årsredovisningen ska vara hos oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det är däremot bra om du lämnar in årsredovisningen i god tid. Då är du säker på att hinna rätta till brister som vi eventuellt hittar innan sista dagen och därmed slippa betala en förseningsavgift.

Vad är viktigt att titta på i en årsredovisning?

En årsredovisning inleds med en förvaltningsberättelse. Här står vad som hänt under året och vad som planeras framöver. Man kan se den som en förklaring av det som står i resultaträkningen och balansräkningen. Som namnet beskriver visar resultaträkningen föreningens ekonomiska resultat.

Vad gör BFN?

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Vem gör förvaltningsberättelsen?

Förvaltningsberättelsen skrivs av styrelsen och ska även innehålla upplysningar om det som inte redovisas under andra rubriker i årsredovisningen.

Vad är syftet med bokslutet?

Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan ett vanligt årsbokslut och en årsredovisning?

Ett årsbokslut är en sammanställning av räkenskapsåret bestående av en resultaträkning, en balansräkning samt vissa tilläggsupplysningar. Årsbokslutsdokumentet är mindre omfattande än årsredovisningsdokumentet och behöver inte offentliggöras. Årsbokslut upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3).

Vad ingår i årsbokslut?

I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.

Hur mycket kostar årsbokslut och årsredovisning?

Om kunden själv sköter den löpande redovisningen och vi upprättar bokslut, deklaration mm utifrån en avstämd redovisning hamnar kostnaden för ett mindre aktiebolag på ca 14 000 kr och för handelsbolag eller enskild firma på ca 7 000 kr.

Var kan man läsa årsredovisning?

Som kund i Näringslivsregistret kan du själv ladda ner en elektronisk årsredovisning eller delårsrapport.

Vart skickar man årsredovisningen?

Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Var hitta Brf årsredovisning?

Bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar finns nu på Hitta.se på Internet men kommer inom några veckor även att finnas på Hittas appar för Android och iOS. Sedan ett år tillbaka är Hitta.se inne i en snabb utvecklingsfas och nya tjänster lanseras hela tiden.

Guide: Tolka och förstå en årsredovisning

Årsredovisning för små aktiebolag

Förstå och tolka årsredovisningen

Lämna en kommentar