Vad är asih?

När kopplas asih in?

För att bli inskriven i ASIH ska du ha en sjukdom som kräver täta kontakter med vården. Det gäller t ex olika typer av cancersjukdomar, hjärtsvikt, KOL, MS, ALS eller allvarliga infektioner. ASIH som vårdform kan även erbjudas till dig som har behov av vård i livets slutskede.

Är asih gratis?

Kostnader för vården? I ASIH är vården fri för dig som patient.

Vilka får asih?

Målgrupp för ASiH är: Patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.

Vad är det för skillnad mellan basal hemsjukvård och asih?

Om du har en obotlig sjukdom eller vårdas inför livets slut har du ofta särskilda behov av vård. Denna vård brukar kallas för palliativ vård eller vård i livets slutskede. Om du vill vårdas hemma kan du antingen få hjälp av den basala hemsjukvården eller av ett asih-team, beroende på hur dina vårdbehov ser ut.

När kan det vara aktuellt med hemsjukvård?

Du kanhemsjukvård om du är: 17 år och äldre. har ett funktionshinder som gör att du inte kan ta dig till vårdcentralen. har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

När börjar palliativ vård?

När får jag palliativ vård? Palliativ vård är vanligast vid spridd cancer, men också vid svåra sjukdomar som bland annat sena stadier av hjärtsvikt, KOL eller ALS. Den palliativa vården kan påbörjas i samband med att du får diagnosen om det redan då är klart att du har en livshotande sjukdom som inte går att bota.

Vem betalar Hospice?

Ansökan till hospice

Om du bor i Göteborg skickar du en egen ansökan och ett medicinskt underlag där en läkare beskriver dina behov, tillstånd och symtom. Bor du utanför Göteborg behöver du även ett godkännande från en biståndshandläggare som visar att den egna hemkommunen betalar vården.

Hur mycket kostar hemsjukvård?

För dig som har hemsjukvård, hemtjänst och eller trygghetslarm räknas alla avgifter samman och du betalar aldrig mer än 2 125, 35 kronor per kalendermånad från 1 januari 2020.

Vad är kraven för att få hemsjukvård?

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om: Medicinska insatser som att ge insulin.

Vad ingår i basal hemsjukvård?

Basal hemsjukvård. Om du behöver enklare sjukvårdsinsatser, t. ex. hjälp att ta dina mediciner, injektioner, provtagningar, omläggning av sår eller rehabilitering, och du inte kan ta dig till vårdcentralen/husläkarmottagningen (eller motsvarande primärvårdsmottagning) så har du möjlighet att få dessa utförda i hemmet.

Hur är det att jobba på ASiH?

ASIH har verksamhet dygnet runt med dag-, kväll- och helgpass, nätterna bemannas av personal som bara jobbar natt. – Vår enhet har fyra team med cirka sju sjuksköterskor i varje. Mina kollegor är verkligen fantastiska, kompetenta och omtänksamma.

Vad är skillnaden mellan hemvård och hemsjukvård?

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Hemtjänst kan också innehålla dagliga sysslor som städning, inköp och matlagning. Parallellt med hemtjänst kan en person få hemsjukvård. Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.

Vem beslutar om hemsjukvård?

Din läkare eller distriktssköterska på vårdcentralen kan ge dig mer information om vilka möjligheter som finns för att utforma hemsjukvården utifrån dina behov. Flertalet kommuner har numera ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende. För hemsjukvård i särskilt boende ansvarar alltid kommunen.

Vad är kommunal hemsjukvård?

Hemsjukvården utför planerade eller akuta hälso- och sjukvårdsinsatser hemma hos patienter dygnet runt. Beroende på patientens vårdbehov utförs hemsjukvården av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.

ASIH är att jobba med livet

Information om ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Lämna en kommentar