Vad är åtal?

Vad är att åtala?

åtal, talan i brottmål om ansvar för brott. Åtal kan väckas antingen av åklagare eller av målsäganden eller någon annan som drabbats av brottet. I det förra fallet talar man om allmänt åtal och i det senare om enskilt åtal.

Vad händer i ett åtal?

Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller information om vem som misstänks för brottet, vilka brott det handlar om och vilken bevisning åklagaren har. De flesta brott faller under allmänt åtal.

Vad gör en åtalad?

Om åtal väcks blir det rättegång i domstolen. En av åklagarens uppgifter är att bevisa att den åtalade har begått brottet. Hon eller han redogör för teknisk bevisning, förhör misstänkta, vittnen och experter för att domstolen ska ha ett så bra underlag som möjligt att bedöma gärningen på.

Vad krävs för åtal?

För att åtal ska väckas av en åklagare krävs att åklagaren anser att det går att säga att ett brott har begåtts, och vem som har gjort det. Å ena sidan måste åklagaren känna sig övertygad om att det kommer att gå att få en fällande dom för att åtal ska väckas.

Vilka brott faller under allmänt åtal?

Ifall målsägaren drar tillbaka sitt yrkande på straff under pågående förundersökning avbryter polisen förundersökningen. Åklagaren har rätt att väcka åtal enligt allmänt intresse även i vissa målsägandebrott – till exempel våld i hemmet – fastän målsäganden inte yrkar på straff för gärningsmannen.

Vad faller inte under allmänt åtal?

De enda undantagen är brott mot 5 kap. brottsbalken det vill säga ärekränkningsbrotten som i allmänhet inte faller under allmänt åtal utan initiativet ligger istället hos den som anser sig förolämpad eller förtalad.

Hur sitter man i en rättssal?

De flesta rättssalar liknar varandra och de som är med sitter alltid på samma platser. Bilden nedan visar vem som sitter var i rättssalen och hur möbler och teknisk utrustning oftast är placerade. Klicka på bilden för att få mer information om vem som sitter var och vad deras uppgift under rättegången är.

Hur lång tid innan åtal?

Från att en person häktats ska åklagaren normalt sett väcka åtal inom 14 dagar, men tiden kan förlängas efter beslut av domstolen. Hur lång tid själva förundersökningen tar beror till stor del på vilken typ av brott det rör sig om.

Hur lång tid efter rättegång kommer dom?

Svar: Hur lång tid det tar innan domen meddelas efter en rättegång är olika. Vid vissa förhandlingar lämnas dom redan i slutet av rättegången, samma dag. I de flesta fall brukar dom meddelas efter ca två veckor. Om du är tilltalad eller målsägare med ett skadeståndsanspråk får du domen hemskickad.

När åtal har väckts?

När åklagaren väcker åtal

Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstol. Om det är ett mindre allvarligt brott kan domstolen besluta om dom utan rättegång. En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott.

Är förekommande i minst 1 strafföreläggande?

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod.

Vem är den åtalade?

För dig som är kallad till domstol som tilltalad. Är du är misstänkt för att ha begått ett brott kallas du för tilltalad. Vid rättegången ska åklagaren försöka bevisa att du har begått det brott som du har åtalats för.

Kan en avliden person åtalas?

Åtal får väckas endast av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt om åtal av särskilda skäl finnes påkallat från allmän synpunkt, av allmän åklagare. För fullständighetens skull bör här också anmärkas att förtal av avliden som skett i tryckt skrift enligt 7 kap.

Kan man lägga ner åtal?

Nedläggande av åtal innebär att åklagare som väckt talan om brott vid domstol kan senare välja att lägga ned åtalet. Om åklagaren lägger ned ett åtal på den grunden att tillräckliga skäl för att den tilltalade är skyldig till brottet inte föreligger, har den tilltalade rätt till frikännande dom.

Hur meddelas åtal?

Väljer åklagaren att väcka åtal, skriver hen en stämningsansökan och fattar ett beslut om åtal. Stämningsansökan ska innehålla uppgift om vem som åtalas, för vilka brott denne åtalas, vilken bevisning som åberopas och vad som ska bevisas med varje bevis.

Efter förundersökningen: Åtal, böter eller åtalsunderlåtelse

FÖRUNDERSÖKNINGEN – VAD HÄNDER INNAN ÅTAL? AVSNITT 55 – ADVOKATSNACK!

CISSI WALLIN – ÅTALET

Lämna en kommentar