Vad är atk?

Om arbetstidskonto (ATK) används så görs avsättningen i kronor utifrån procentsatsen och de lönearter som väljs att vara underlag för arbetstidskonto. Du kan även ange hur många timmar som maximalt kan tjänas in under en intjänandeperiod, beroende på arbetsmått.

Vad innebär ATK?

Allmän beskrivning av ATK – Arbetstidsförkortning

Arbetstiden förkortas genom att de anställda kan ta ut betald ledighet och livsarbetstiden förkortas genom att de anställda kan göra avsättningar till en pensionsförsäkring vilket möjliggör för dem att ta pension tidigare.

När får man ATK?

Arbetstidsförkortning måste alltid vara intjänad innan man kan ta ut den, dock om man slutar sin anställning under pågående intjänandeår skall den räknas ut och betalas med pengar på slutlönen. Arbetstidsförkortning skall tas ut som betald ledighet eller i kontanter om arbetstagaren så vill.

Hur får man ATK?

Så fungerar atk
  1. Facken har bytt ut en del av löneökningen mot ledig tid, så kallad arbetstidsförkortning (atk). …
  2. Arbetstidsförkortningen tjänas in för varje arbetad vecka och ska tas ut från 1 april till 31 mars. …
  3. Timmarna kan tas ut som tid, pengar eller i vissa fall som en extra avsättning till pensionen.
13 feb. 2013

Varför får man ATK?

ATK är den avtalade arbetstidsförkortningen som parterna förhandlat fram lokalt och centralt. Denna arbetstidsförkortning har vi anpassat för att den ska vara så värdefull som möjligt för alla oss metallare.

Är arbetstidsförkortning betald?

När arbetstidsförkortning tillämpas på en arbetsplats så har de anställda rätt till betald ledighet, kompensation i pengar eller kompensation i pensionspremieavsättning i den mån arbetstidsförkortningen tjänats in. Bestämmelser om arbetstidsförkortning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Har man rätt till ATK?

Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år. Timmarna gäller för dig som heltidsanställd (för andra så gäller tiderna i proportion till den tid du arbetat in).

När får man ATF?

Detta innebär att ATF som tags ut från 1 april 2019 intjänats under perioden 1 april 2018 – 31 mars 2019. En arbetstagare som exempelvis påbörjat sin anställning 1 juni 2018 har rätt till ATF i proportion till anställningsgrad och anställningstid under intjänandeåret. Vid uttag av ATF ersätts ledigheten med garantilön.

Vem har rätt till arbetstidsförkortning?

Avsättning till arbetstidskonto/arbetstidsförkortning kan tas ut som betald ledighet, pengar eller pensionspremieavsättning i den mån den tjänats in. Vem som har rätt till arbetstidsförkortning/arbetstidskonto, och vilka regler som gäller, styrs av kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Är det lag på arbetstidsförkortning?

I många kollektivavtal ingår också möjligheten att välja arbetstidsförkortning. Finns det inte kollektivavtal på ditt företag så ska det i anställningsavtalet framgå hur arbetstiden är förlagd.

Hur använder man arbetstidsförkortning?

Hur fungerar det? Med arbetstidsförkortning tilldelas den anställde ett arbetstidskonto/arbetstidförkortningskonto där arbetsgivaren gör avsättningar, enligt kollektivavtal, i tid och/eller pengar. Avsättningar i tid görs oftast baserat på arbetad tid och avsättningar i pengar som en procentsats på utbetald lön.

Varför finns arbetstidsförkortning?

Arbetstidsförkortning är ett system som finns reglerat i vissa kollektivavtal och som syftar till att förkorta arbetstiden och livsarbetstiden för anställd personal.

Vad är ATK lön?

Det är ett konto där arbetsgivaren enligt avtal ska avsätta ett belopp som beräknas per kalenderår. Underlag är den lön som betalats ut under kalenderåret. I korthet är arbetstidskonto ett konto där timmar överförs under kalenderåret som varje anställd själv kan välja hur de ska plockas ut.

Hur mycket ATF får man?

För en deltidsanställd som jobbar 150 timmar i månaden borde detta alltså bli 4,85% av 150 = 7,725 timmar/månad till arbetstidsförkortning. Situationen för mig är följande: Är kvartalsplanerad och jobbar i snitt mellan 150 och 175 timmar i månaden. Har sedan arbetstidsförkortningen infördes fått 2(!) ATF-pass.

Hur många ATF timmar får man spara?

Tidbanken ska nollställas vid utgången av varje sådan period. Men det går numera också att skriftligen komma överens om att spara tid, max 40 timmar och föra över dem till nästa period.

Vad är Medeltiden? [Epoker][Perioder]

Polisens Fartkameror (Trafiksäkerhetskameror)

Vad är luft? (Kemi) – Studi.se

Lämna en kommentar