Vad är avtal?

Var är ett avtal?

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter och det kan också syfta till själva dokumentet där överenskommelsen är nedskriven. I juridiskt språk förekommer uttryck som att ingå, träffa eller sluta ett avtal. Det betyder att parterna avtalar om något.

Vad betyder affärsavtal?

Affärsavtal är avtal för företag som gäller den löpande verksamheten. De är även kallade kommersiella avtal. Företag ingår ofta affärsavtal med andra företag. Affärsavtal är en bred benämning som blir använd för flera olika sorters avtal inom företagande.

Vad är ett avtal och vad innehåller det?

Ett avtal är bindande när du har lämnat ett anbud som konsumenten har accepterat. Både skriftliga och muntliga avtal gäller. För att ett avtal ska vara giltigt krävs det normalt att den du ingår avtal med är över 18 år, det vill säga myndig.

Är avtal ett kontrakt?

Ett avtal sluts vanligtvis genom att den ena parten ger ett anbud som den andra parten accepterar. En synonym till avtal är kontrakt. Detta begrepp används dock främst om skriftliga avtal.

När kan ett avtal ogiltigförklaras?

Huvudregeln är att avtal ska hållas. Men under vissa omständigheter kan ett avtal ogiltigförklaras, eller ”jämkas”. En rättshandling kan förklaras vara ogiltig om någon genom hot eller våld tvingats ingå avtalet (AvtL 28 §). Paragrafen omfattar sådant starkt våld eller hot som kan uppfattas som ”pistolen mot pannan”.

Vad menas med ett standardavtal?

Standardavtal är standardiserade villkor som är framtagna för att användas vid ett stort antal tillfällen. Ett standardavtal är ett avtal som du upprättat i förväg utan medverkan från konsumenten. Standardavtal, avtalsmallar och allmänna villkor som Konsumentverket har tagit fram tillsammans med branschen.

Vad är ett avtalsbrott?

11.1 Definition av avtalsbrott

(1) En part som inte presterar i enlighet med avtalet begår avtalsbrott. Utgångspunkten är att motparten har rätt till påföljder som sammantagna försätter motparten i samma ekonomiska läge som om motparten fått avtalsenlig prestation.

Vad menas med avtalslagen?

Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt och reglerar allt från när man handlar en mjölk på ICA till om ett stort bolag är bundet av avtalet som chefen slutit med en konkurrent. Avtalslagen fungerar som en defaultlag som rycker in då det inte finns annan lagstiftning som är mer specifik, speciell avtalsrätt.

Vem är kund enligt avtalet?

I ett avtal mot konsumenter måste ni ta hänsyn till vissa tvingande konsumentregler, till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Om ni däremot ingår avtal med en större aktör kan andra kommersiella villkor vara viktiga att reglera.

Vad ska man ha med i ett avtal?

I Sverige har vi avtalsfrihet. Det innebär att du i princip kan avtala om vad du vill och på vilka villkor du vill, så länge du och den du ska ingå avtal med är överens. Det går därför inte säga exakt vad ett avtal ska innehålla utan det är upp till er. Det är också väldigt olika vad avtalet gäller.

Vad finns det för olika avtal?

Vissa avtal upprättas genom så kallade standardavtal som ofta är utformade för en bransch. Avtal kan också ingås muntligen. Exempel på avtalstyper är köp, hyra och pant. Vissa regler om avtal kan vara lagreglerade och tvingande, andra kan vara möjliga att göra enskilda överenskommelser om.

Vilka får inte ingå avtal?

En person över 18 år som exempelvis har en förvaltare, saknar också rättshandlingsbehörighet. Dessutom behöver parten som ingår avtalet ha tillräcklig beslutsförmåga och inte lida av exempelvis en psykisk störning, för att avtalet ska vara giltigt.

Vad menas med skriftligen?

Ett krav som måste vara uppfyllt för att ett formalavtal ska vara bindande. Vanliga exempel på formkrav är att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat, t. ex då man upprättar ett testamente eller köper fast egendom.

Är avtal mellan två parter?

Vi ingår flera tusentals avtal i vår vardag, utan att vi tänker på det. Både fysiska och juridiska personer kan vara avtalsparter. Huvudprincipen i svensk avtalsrätt är att ett avtal skapas genom överensstämmande anbud och accept, inom acceptfristen.

När gäller inte muntligt avtal?

Nej, avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Om inget är bestämt mellan parterna om formen (eller det finns lagkrav på formen) gäller muntliga avtal lika väl som skriftliga.

Helt rätt – Avtal (5 min)

Koll på cashen Avtal

Avtalsrätt

Lämna en kommentar