Vad är bbic?

Vad är BBIC konceptet?

BBICkonceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare ska arbeta enligt BBIC. BBIC omfattar stöd till socialtjänstens arbete med myndighetsutövning rörande barn och unga. I BBIC ingår inte stöd till utförare för socialtjänst, familjerätt eller myndighetsutövning enligt LSS.

Hur används BBIC?

BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med socialtjänstens barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det viktiga är att förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för handläggningen och dokumentationen.

Varför BBIC?

BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

Vad är BBIC utredning?

BBiC (Barns Behov i Centrum)

Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren: barnets behov utifrån sju livsområden. föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och föräldrarnas förmåga.

Vilka tre delar ingår i BBIC?

Metoden utgår främst från den så kallade BBIC-triangeln, vars tre sidor är ”Barnets behov”, ”Föräldrarnas förmåga” och ”Familj och miljö”.

Vilken kommun använder inte BBIC?

Av landets 290 kommuner är Höörs kommun den enda kommun som inte är ansluten till BBIC. Det finns många fördelar med att använda sig av BBIC men det finns även nackdelar.

Vad är barns grundläggande behov?

Enligt 6 kap. 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och ska behandlas med aktning för sin person och egenart. Enligt förarbetena ingår i rätten till omvårdnad inte endast att barnet ska få sina materiella behov tillfredsställda.

Är BBIC evidensbaserat?

BBIC är inte evidensbaserat.

Vad är Uppfostringsstilar?

Uppfostringsstilar är en blandning av medvetna, frivilliga och ofrivilliga beteenden, gester, attityder och kommunikationsstrategier. Generellt finns det fyra uppfostringsstilar, men även en hel rad med mer specifika beteenden.

Vad är bristande föräldraförmåga?

Dåliga föräldrar – brister i föräldraförmåga

Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. När det brister i omsorgen om ett barn är det sällan så en förälder önskar att det ska vara, men det blir så ändå.

När infördes BBIC?

Förhoppningen var att skapa bättre struktur, systematik i arbetet med utredningar, uppföljningar och planering av utredningsarbetet. Ett projekt skapades mellan 1999-2005 där sju kommuner fick möjligheten att prova delar av LACS. År 2006 implementerades BBIC som system i Sverige (Socialstyrelsen 2013).

När kom BBIC?

Barns behov i centrum (BBIC) är ett omfattande utvecklingsarbete, med engelsk förebild som drivits som ett projekt av Socialstyrelsen under sju år (1999–2005) tillsammans med sju projektkommuner.

Hur länge pågår en SOC utredning?

Det är ju sagt att en utredning hos soc ska hålla på i max 4 månader men att den kan förlängas.

Vad menas med utredning?

En utredning är ett projekt som syftar till att analysera en fråga och sammanställa information kring den. Begreppet utredning syftar i grunden på verksamhet.

När kan socialtjänsten inleda en utredning?

Socialnämnden ska fatta beslut om att inleda eller inte inleda en utredning inom 14 dagar från det att en anmälan kommit in. Om det finns synnerliga skäl kan förhandsbedömningen ta längre tid än 14 dagar.

socialtjänstens bristande BBIC utredning.wmv

En SIP, vad innebär det? Attention förklarar

Vad gör soc i en utredning?

Lämna en kommentar