Vad är beroendekriteriet?

En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika uppgiftslämnare. En annan form av beroendekritiken handlar om att man bör ge företräde åt primärkällor framför sekundärkällor.

När uppfylls Beroendekriteriet?

Beroendekriteriet bygger på om texten bygger på andra källor eller inte. Man kan använda begreppen förstahandskälla eller andrahandskälla eller tredjehandskälla. Som du säger så vore en förstahandskälla exempelvis dokument som är skrivna på medeltiden eller berättande källor därifrån.

Vad är närhet källkritik?

När du använder förstahandskällor kommer du nära historien, utan att någon annan har valt ut, ändrat eller dragit slutsatser om vad som ska berättas eller förklaras.

Vad menas med Tendenskriteriet?

Tendenskriteriet utgår från upphovsmannens intresse av att påverka opinionen. Den som är part i ett mål – alltså har personliga, ekonomiska, ideologiska eller andra intressen i en sak – kan alltid misstänkas för att vara otillbörligt tendentiös.

Vad innebär det att en berättelse har traderats?

Tradering menas med hur berättelsen förvrängs mellan sekundära källor. Vad innebär det att en källa står i beroende av en annan källa? Hur avgör man en källas beroende? Att en källa stor i beroende av en annan källa är detsamma som att säga att den är påverkad av den andra källan.

Är källan beroende?

Beroende inom källkritiken betyder att informationen i en källa bygger på uppgifter från en annan källa. Om två faktapåståenden som kommer från två olika oberoende källor säger samma sak ökar tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökar om källorna skiljer sig från varandra.

Vad betyder det att en källa ska vara oberoende?

Att källorna är oberoende av varandra betyder att deras information inte uteslutande söker stöd för sina påståenden genom att bara referera till varandra, utan att var och en av källorna söker stöd i egen forskning och egna källor.

Vad betyder ordet närhet?

Att prata i telefon, byta en menande blick eller ge en kram. Närhet ser olika ut för olika par. Närhet för oss är att bara vara tillsammans. Det kan vara ordlöst och vi känner ändå att vi är närvarande för varandra, kombinerat med att det är nära till att dela sådant man funderar på.

Hur kan vi veta vad som har hänt i det förflutna?

Eftersom vi inte automatiskt minns vad som hänt, måste historikerna leta efter spår som det förflutna lämnat kvar. Dessa spår brukar kallas för källor. Vår kunskap om det förflutna bygger alltså på att vi har hittat källor som visar att saker och ting har hänt i det förflutna.

Hur uppfyller en källa Beroendekriteriet?

En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika uppgiftslämnare. En annan form av beroendekritiken handlar om att man bör ge företräde åt primärkällor framför sekundärkällor.

Vad är en tendens?

I nästan alla källor finns det en tendens. Med det menas att det finns en lite dold avsikt att lyfta fram till exempel en viss ideologi, religion, person, musikstil eller fotbollslag.

Vad är skillnaden mellan en primär och en sekundär källa?

Användningen av primärkällor ökar dessutom textens trovärdighet och är särskilt viktig i samband med uppsatsskrivande. Sekundärkällor är texter som refererar primärkällor. Den information som du hittar hos en andrahandskälla är med andra ord en tolkning eller utvärdering av en primärkälla.

Vad menar man med begreppet narrativ smitta?

vad menas med narrativ smitta? när en källa ändras efter påverkan, från typ medier. händer ofta i polisutredningar, om ett vittne får se eller höra något om fallet kan dennes bild förändras.

Vad är en andrahandskälla?

Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla.

Vad är Tradering källkritik?

Tradering är en form av rundgång när medier refererar till varandra om och om igen, och den ursprungliga källan försvinner i mängden. Här är det viktigt att leta rätt på förstahandskällan.

Vad finns det för skriftliga källor?

En källa kan vara både skriftlig, muntlig eller materiell. Den skriftliga källan kan vara brev eller tidningar. Den muntliga källan kan vara intervjuer i TV eller presskonferenser man kan lyssna till på datorn. Den materiella källan kan vara en kaffekokare eller några mynt.

Lathund för källkritik beroendekriteriet

Diskriminering – Vad är det?

Källkritik

Lämna en kommentar