Vad är bipolär sjukdom typ 1?

Innebär att du har svåra depressioner och kraftiga manier. Båda tillstånden kan leda till att du behöver vård på sjukhus. Vid svåra depressioner kan tankar på att skada sig själv eller avsluta sitt liv uppstå.

Vad är det för skillnad på bipolär 1 och 2?

Bipolär sjukdom typ 1 kännetecknas av recidiverande manier och depressioner; även ett förlopp med enbart manier ingår i bipolär sjukdom typ 1. Bipolär sjukdom typ 2 domineras av recidiverande depressioner, men för diagnos krävs även minst en hypoman episod [3].

Hur är en person som är bipolär?

Bipolär sjukdom är en långvarig psykisk störning. Sjukdomen kännetecknas av varierande episoder av depression, hypomani, mani eller blandade sjukdomsepisoder. Hos största delen av patienterna är symtomen mest depressiva, men däremellan kan också perioder med få eller inga symtom förekomma.

Vad är affektiva syndrom för något?

Med affektiva störningar avses i första hand depression, men också till exempel bipolär sjukdom, som innebär att perioder av depression varvas med perioder av mani och symtomfria perioder. Depression kan syfta på ett psykologiskt tillstånd eller en diagnostiserad sjukdom.

Vad är bipolär sjukdom typ 2?

Vid bipolär sjukdom typ 2 har patienten aldrig haft en manisk episod, men har eller har haft en eller flera hypomana episoder. Symtomkriterierna för hypomani är desamma som för mani, med skillnaden att funktionsnivån inte är lika kraftigt nedsatt vid hypomani och ibland opåverkad.

Kan man utveckla Bipoläritet?

Bipolär sjukdom beror på och påverkas av arv och miljö. Om du har en genetisk släkting som har sjukdomen finns det en ökad risk att du får den också eftersom bipolär sjukdom ofta går i arv. Sjukdomen kan också utlösas av sådant som händer i livet.

Vad är bipolär typ 3?

Personer som drabbats av bipolär typ 3 lider av svåra depressiva perioder framför allt. Det som däremot kännetecknar typ 3 är att när personen får antidepressiva läkemedel går personen över i hypomani, vilket alltså inte sker vid vanliga depressioner.

Kan bipolära vara farliga?

Ibland kan symtomen vid både mani och depression bli så allvarliga att man behöver vård på sjukhus. Vid depression kan det röra sig om svårigheter att klara vanligtvis enkla uppgifter. I mycket svåra fall är risken för självmord stor.

Kan man leva ett normalt liv med bipolär sjukdom?

Eftersom bipolär sjukdom är så sammanflätad med den man är, kan det vara extra svårt att leva med skammen och skulden för det som har hänt under en intensiv sjukdomsperiod. Personen kan ha gjort saker som han eller hon absolut inte hade velat göra. Och hela tiden finns oron för att tappa kontrollen igen.

Vad är behandlingen på affektiva syndrom?

Upplevelse av hopplöshet, ökad ångestnivå, sömnsvårigheter och psykiatrisk samsjuklighet såsom alkoholberoende är riskfaktorer för suicid vid affektiva syndrom. En omsorgsfull depressionsbehandling omfattar en noggrann värdering av suicidrisken; denna bedömning är viktig under hela behandlingsskedet.

Hur dödligt är depression?

Framförallt är depression en dödlig sjukdom. Den deprimerade ser inga ljuspunkter i tillvaron och skuldbelägger sig själv. Ångesten slår till och allt är outhärdligt. Uppemot var femte deprimerad riskerar att ta sitt liv.

Vad är affektiv psykiatri?

Affektiva mottagningen erbjuder behandling och långtidsuppföljning för dig med bipolär sjukdom typ I eller svårbehandlad affektiv sjukdom.

Varför får man en bipolär sjukdom?

Det kan vara psykologiska och sociala förhållanden under uppväxten, men också sjukdomar, fysisk miljö, belastningar under graviditet och förlossning. Ofta utlöses det första sjukdomsskovet av en tydlig stressfaktor i livet.

Hur länge kan man vara hypoman?

Symtom. Ett under minst fyra dagar ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet. Förhöjda stämningsläget kan göra individen mer kreativ, aktivare, kritiklös.

VAD ÄR BIPOLÄR SJUKDOM? – Ångestskolan

En film om bipolär sjukdom

Affektiva syndrom del 1/2

Lämna en kommentar