Vad är bisyssla?

Bisysslor. En bisyssla är all verksamhet vid sidan av din anställning. Det kan vara en annan anställning, ett ideellt engagemang eller en egen firma. Bisysslor kan vara avlönade eller oavlönade.

Får man ha bisyssla?

Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens intressen. I vissa kollektivavtal står det att du ska samråda med arbetsgivaren innan du börjar ägna dig åt en bisyssla. Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal, är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla.

Vad händer om man har bisyssla?

En bisyssla är alla sysslor vid sidan av anställningen som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära extrajobb, uppdrag för annan arbetsgivare eller bedrivande av egen verksamhet. Det spelar dock ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.

Måste man ange bisyssla?

Enligt vissa kollektivavtal måste man informera sin arbetsgivare om sina bisysslor, och enligt andra kollektivavtal är det frivilligt. Det du behöver göra är att kolla upp dels vad som står i det eventuella kollektivavtal som gäller på den fasta anställningen, och dels vad som står i anställningsavtalet.

Är styrelseuppdrag bisyssla?

En bisyssla är en sysselsättning som en anställd har vid sidan av sitt ordinarie uppdrag. Som bisyssla räknas bland annat annan anställning, styrelseuppdrag samt vissa former av ideellt engagemang. Det spelar ingen roll om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte.

Vad händer om man inte anmäler bisyssla?

Det kan handla om engagemang i en förening, ett extraknäck, och i vissa fall till och med ett förtroendeuppdrag. I förebyggande syfte ska du därför alltid i förväg anmäla en bisyssla till arbetsgivaren. Du kan då undvika att senare anklagas för att vara illojal mot verksamheten.

Kan arbetsgivare förbjuda bisyssla?

Lagen om offentlig anställning förbjuder en anställd att acceptera en bisyssla som kan rubba förtroendet för opartiskheten i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Kollektivavtalen möjliggör för arbetsgivaren att förbjuda en anställd att tacka ja till en bisyssla, under vissa villkor.

Varför anmäla bisyssla?

Allmänna bestämmelser

Bisysslor som bedöms innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens: Exempelvis att en medarbetare arbetar hos en privat eller annan utförare i samma typ av verksamhet som ryms inom arbetsgivarens verksamhetsområde och som bedöms konkurrera eller kunna konkurrera med arbetsgivaren.

Kan arbetsgivaren neka extrajobb?

Svar: Ja det kan hen faktiskt. I kollektivavtal för anställda i privata vårdföretag, regioner, kommuner och anställda i staten finns regler om att den anställde är tvungen att meddela sin arbetsgivare om hen avser att ha extrajobb (så kallad bisyssla) hos annan arbetsgivare.

När upphör lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten gäller under hela anställningstiden. Då anställningen upphör står det i princip arbetstagaren fritt att till exempel bedriva konkurrerande verksamhet.

Vad är lojalitetsplikt?

Vad lojalitetsplikten innebär

Lojalitetsplikten innebär att du ska sätta arbetsgivarens intresse framför ditt eget – även under en uppsägningstid . Du ska undvika lägen där du riskerar att inte vara lojal med, eller rent av skada, din arbetsgivare.

Vad är en konkurrensklausul?

Vad är en konkurrensklausul? När du är anställd har du en långtgående lojalitetsplikt som innebär att du ska sätta din arbetsgivares intressen framför dina egna i situationer när era intressen krockar. Du får till exempel inte skada arbetsgivaren genom att konkurrera inom en viss marknad.

Video Doktorns bisyssla

Så minskar du risken för ej godkända bisysslor

Primula Bisyssla

Lämna en kommentar