Vad är bokföring?

Vad menas med bokförs?

Bokföring innebär att det ska finnas skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Dessa bevis kallas verifikationer. Det kan till exempel vara kvitton eller fakturor.

Vad gör en bokföring?

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Vad ska man bokföra?

Du ska löpande bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Det innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden.

Vad är en kassabok?

Kassaboken är en central del i programmet. Under Löpande rutiner – Kassabok registrerar du under löpande år de inbetalningar av pengar som firman får och utbetalningar som firman gör. Du skapar en post i kassaboken för varje inbetalning respektive utbetalning.

Hur fyller man i en kassabok?

Du skriver i en beskrivning av vad som in/ut betalats och vilken typ det är, alltså om det är en inbetalning eller utbetalning. I kassaboken noterar du även om du gör överföringar mellan dina olika konton och och om du gör egna insättningar eller egna uttag.

Vad är affärsredovisning?

Extern redovisning kallas i lag för affärsredovisning och syftar till att ge företagets externa intressenter information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Den interna redovisningen syftar framförallt på att ge information rörande framtiden till de som arbetar inom företaget.

Vad gör BFN?

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Vad är en Kolumndagbok?

För dig som bokför manuellt har BFN tagit fram dagboksblad som du kan skriva ut och använda när du bokför. Det går också bra att göra egna dagboksblad eller använda en köpt kolumndagbok. Det är inte tillåtet att bokföra i ett program där registreringen kan ändras i efterhand, till exempel Excel.

Måste man spara bokföring i pappersform?

Ett företag som både upprättar och presenterar kundfakturor elektroniskt ska spara fakturorna i elektronisk form. Om företaget upprättar kundfakturorna elektroniskt men presenterar dem i pappersform i sin bokföring, ska fakturorna sparas i pappersform.

Hur bokföra själv?

15 saker du bör kunna för att sköta bokföringen själv
  1. Kontering. …
  2. Hantera moms. …
  3. Hantering av utlägg. …
  4. Hantera inventarier. …
  5. Hantera lön och ersättningar. …
  6. Förståelse för kund- och leverantörsreskontra. …
  7. Stämma av samtliga balansposter. …
  8. Analysera resultaträkningen.

Vilken bokföring kan jag slänga 2021?

Tips: Nu kan du slänga bokföringen från 2012. Numera behöver man bara spara på bokföring, verifikationer och annat räkenskapsmaterial liksom övrigt underlag för deklarationer i sju år efter det kalenderår som ett företags räkenskapsår löpt ut.

Måste man bokföra varje dag?

Svar: Kontanta in- och utbetalningar måste alltid bokföras senaste påföljande dag. Detta kan skötas genom en manuell kassabok.

Vad är det för skillnad på en budget och en kassabok?

Budget=en plan över de inkomster och utgifter man beräknar att ha under en viss tid, till exempel en månad eller ett år. Kassabok=ett hjälpmedel där du antecknar dina inkomster och dagliga utgifter för att hålla koll på var pengarna tar vägen. Kassaboken ger dig också koll på om din budget håller, eller måste justeras.

Hur ser bokföring ut?

Hur bokföringen ska skötas är bestämt i Bokföringslagen (1999:1078). Bokföringen ska skötas löpande. Det vanligaste är att tillämpa dubbel bokföring där ett belopp bokförs på två olika konton. Då bokförs en affärshändelse en gång på ett konto i kredit och en gång på ett konto i debet.

Bokföring – vad är det? (Vi lär dig på 2 minuter!)

grundläggande bokföring

Bokföring snabbkurs

Lämna en kommentar