Vad är bouppteckning?

Vad gör man på bouppteckning?

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Vem sköter en bouppteckning?

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Vad ska vara med i en bouppteckning?

Till en bouppteckningsförrättning ska arvsberättigade släktingar, testamentstagare och efterarvingar kallas. Även en make eller maka och sambo ska kallas till förrättningen.

Innehållsförteckning
  • Närvarande genom ombud.
  • Närvarande genom god man och förvaltare.
  • Om en juridisk person har varit närvarande.

Vem får se bouppteckning?

Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket. Önskar du kopior på äldre bouppteckningar ska du vända dig till Riksarkivet.

Vem skall betala juristen vid bouppteckning?

Anlitar ni en jurist betalas vanligen arvodet via dödsboets konto (precis som med begravning och bouppteckning) innan arvslotterna betalas ut i samband med att avtalets verkställs hos banken.

Vad göra när bouppteckningen är klar?

När bouppteckningen är klar behöver ni dokumentera vem som ska ärva vad. Det gör man i en arvsskifteshandling och den blir ett underlag till ägarbyte av till exempel en lägenhet, fastighet med mera. Arvskifteshandlingen är också ett underlag när dödsboet ska avslutas.

Vem får gå in i en avlidens lägenhet?

Vem får gå in i bostaden? Först behöver man komma överens med alla dödsbodelägare om vem eller vilka som får gå in i bostaden. Har man ansökt om begravningshjälp från kommunen får man inte in i den avlidnes bostad alls. Alla ägodelar tillhör dödsboet.

Vad räknas som lösöre vid bouppteckning?

Som tillgångar kan bostadsrätt, bil, fonder, värdepapper, aktier och försäkringar räknas, men också värdefullare lösöre som smycken, möbler, dator och konst ska redovisas i bouppteckningen. Enklare bohag kan dock värderas med en klumpsumma i förteckningen.

Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

De 7 vanligaste missarna vid bouppteckning
  1. Felaktig fastighetsbeteckning. …
  2. Sammanblandning av dödsbodelägare och efterarvinge. …
  3. Förrättningsmän saknas. …
  4. God man för arvinge saknas. …
  5. Förrättningsdag saknas. …
  6. Bilagor saknas eller har behandlats felaktigt. …
  7. Kallelser eller uppgifter om närvaro saknas.
18 maj 2020

Vad händer om man inte lämnar in en bouppteckning i tid?

Lämna bouppteckningen i tid

Lämna bouppteckningshandlingen inom 1 månad från att bouppteckningen förrättats. Om du lämnar bouppteckningen för sent och uppgifterna i den inte är rätt eller de saknas, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Hur går ett Förrättningsmöte till?

ett förrättningsmöte ska dödsbodelägarna, efterarvingarna och övriga personer som kallats gå igenom de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Bouppgivaren måste vara närvarande vis mötet.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

Förrättningsmännen och bouppgivaren skriver under bouppteckningen samma dag som förrättningen. När arvet sedan ska fördelas mellan arvingarna, upprättas en arvsskifteshandling. Arvsskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur arvet ska fördelas och alla dödsbodelägare ska skriva under handlingen.

Kan man se en bouppteckning?

I registret finner du uppgifter om namn på den som bouppteckningen är upprättad efter och anhörigs namn, samt vilket årtal den gjordes. Därutöver framgår personens hemort och vilken häradsrätt som det gäller samt i vilket arkiv och i vilken volym du kan hitta en persons bouppteckning.

När blir bouppteckningen registrerad?

Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Bouppteckningen ska alltså göras och skickas in inom 4 månader från dödsdagen men det är vanligt att det tar längre tid och då måste anstånd begäras från Skatteverket.

Vad händer efter att bouppteckningen är registrerad?

När bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och eventuell bodelning är klar kan ni genomföra arvskiftet. Det innebär att dödsbodelägarna fördelar egendomen mellan sig. När alla tillgångar har skiftats mellan arvingarna upphör dödsboet.

Bouppteckning | Viktigaste sakerna att veta | Juristen Förklarar

Bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

Lämna en kommentar