Vad är boverket?

Vad har Boverket för uppgift?

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet.

Vilka lagar och regler är det som styr byggbranschen?

Inom byggverksamheten finns bland annat tre viktiga regelverk:
  • Plan- och Bygglagen, förkortat PBL (Lag)
  • Plan- och Byggförordningen, förkortat PBF (Förordning)
  • Boverkets byggregler, förkortat BBR (Föreskrifter)

Vem ansvarar för att BBR följs?

Det är byggherren som ansvarar för att arbetena utförs enligt reglerna i PBL, PBF och BBR. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Vad är svensk byggnorm?

Svensk Bygg Norm 67 Föreskrifter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet, BABS 1967 (Statens planverk publikation nr 1) trädde i kraft den 1 januari 1968 och ersatte BABS 1960. Man strävade efter att utforma föreskrifterna som funktionskrav och att samordna alla bestämmelser som berör husbyggandet.

Vad ingår i byggnadsnämndens ansvar?

Byggnadsnämnden har enligt PBL ansvar för prövning och hantering av lov och förhandsbesked. Byggnadsnämnden ansvarar även för frågor om startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga samt anordna tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen.

Är Boverket statligt?

Boverket är en svensk central förvaltningsmyndighet, tillkommen 1988 genom sammanläggning av tidigare Bostadsstyrelsen och Statens planverk (Planverket). Från början hette myndigheten Plan- och bostadsverket, men bytte 1991 namn till Boverket. Myndigheten är lokaliserad till Karlskrona.

När gäller Boverkets byggregler?

BBR gäller för byggnader, obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader samt för mark- och rivningsarbeten. Reglerna om skydd mot olyckor gäller också för andra anläggningar än byggnader på tomter. – för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader.

Vilka lagar styr i praktiken byggande av bostäder?

Lagar för planering, byggande och boende
  • Plan- och bygglag (2010:900)
  • Bostadsrättslag (1991:614)
  • Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader.
  • Lag (2014:267) om energimätning i byggnader.
  • Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  • Miljöbalk (1998:808)
12 aug. 2020

Är BBR en lag?

BBR innehåller regler om de flesta tekniska egenskapskraven i Plan- och bygglagen. De krav som inte ingår är bärförmåga, stadga och beständighet, bredbandsanslutning och laddning av elfordon. Reglerna i BBR handlar också om utformningskrav och tomtkrav i PBL. BBR gäller för nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader.

Vad handlar BBRS 9 kapitlen om?

Förordning (2015:934). I BBR avsnitt 9 ställs ett övergripande krav på energihushållning som innebär att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Hur skall byggherren agera om hen vill avvika från tvingande föreskrift i BBR?

Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd

Byggherren måste inte följa allmänna råd. Men om byggherren gör som det står i det allmänna rådet får denne anses ha uppfyllt den bindande regel som rådet hör till.

Vilken myndighet ansvarar för BBR?

Boverket deltar aktivt inom standardisering på bland annat byggområdet. Boverket finns i dag representerat i knappt 20 tekniska kommittéer inom SIS; inom hela samhällsbyggnadsområdet har SIS cirka 40 tekniska kommittéer.

Vad är SBN?

2 2(7) SBN 1975 SBN 1975 Föreskrifter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet ersatte, med vissa undantag, SBN 67 samt tillägg och ändringar till SBN 67 den 1 januari SBN 1980 SBN 1980 (Statens planverks författningssamling, PFS, 1980:1) ersatte SBN 1975, utgåva 3 och vissa under 1978 och 1979 meddelade ändringar och …

Vad heter de regler som används innan BBR kom till?

För att underlätta för den som använder BBR ger Boverket ut en regelsamling för byggande. Förutom BBR innehåller regelsamlingen läsanvisningar och utdrag ur plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). I denna regelsamling finns ändringar iförda t.o.m. BFS 2011:26. BFS 2011:6, BBR 18.

Frågor och svar om BBR och EKS

Vad är ett primärenergital, och hur beräknas det?

Boverket informerar om klimatdeklarationer

Lämna en kommentar