Vad är delegationsordning?

En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan.

Vad är en Delegeringsordning?

Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.

Vem beslutar om delegationsordning?

Delegation av beslut. Sammanfattning: En nämnd kan delegera sin beslutsrätt till presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen. Nämnden beslutar själv om sin delegationsordning. Delegerat beslut ska anmälas till nämnden.

Vad är ett delegationsbeslut?

Vid delegation överförs beslutanderätten helt och hållet till delegaten. Delegat fattar beslut på nämndens vägnar och beslutet gäller som nämndens beslut. Delegationsbeslut ska därför alltid anmälas till nämnden. Ett beslut fattat med stöd av delegation kan inte återtas eller omprövas.

Vad innebär det att få Läkemedelsdelegering?

Delegering innebär överlåtelse av en medicinsk arbetsuppgift från någon som är formellt och reellt kompetent till någon som saknar formell men har reell kompetens för uppgiften. Den arbetsuppgift som ska delegeras måste vara klart definierad och inte förbehållen någon speciell yrkeskategori.

Vad är en delegat?

Delegat betyder i stort sett samma sak som ombud.

Vad är Delegationsbeslut bygglov?

Nämndbeslut och delegationsbeslut. Beslut om lov kan fattas av byggnadsnämnden eller av en tjänsteman på delegation från nämnden. Delegering innebär att nämnden uppdrar åt någon annan att fatta beslut i nämndens ställe. Detta kallas att beslutet delegeras.

Varför delegationsordning?

Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Vilken del av kommunen beslutar normalt delegationsordningen för PBL ärenden?

Kommunstyrelsen/nämnden får enligt 6 kap. 39 § KL delegera åt ordförande eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att inte kommunstyrelsens/nämndens avgörande kan inväntas. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten.

Vad är principiell beskaffenhet?

Av 3 kap. 9 § första stycket i 1991 års kommunallag framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst i bl. a. ärenden om mål och riktlinjer för verksamheten samt om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Vad är ett verkställighetsbeslut?

Verkställighetsbesluten handlar om att ta beslut som ska leda till att de politiska besluten blir genomförda. Andra beslut sker på uppdrag, delegation, av nämnden. Det innebär att tjänstepersoner har fått möjlighet att i nämndens ställe fatta beslut i olika frågor.

Vad ska en delegationsordning innehålla?

Delegationsordningen inleds med en allmän översikt över vad delegation innebär, vad som ska ses som delegationsbeslut eller verkställighet samt hur vidaredelegation ska hanteras. Vidare fastslås att beslut som fattas på delegation ska anmälas till nämnden och att de- legaten är ansvarig för att anmälan sker.

Delegering

Diskriminering – Vad är det?

Hur du delegerar + prioriteringsmodell

Lämna en kommentar