Vad är den svenska modellen?

Vad menas med den svenska modellen?

I Sverige reglerar vi villkoren för arbetsmarknaden med lagar som ger miniminivån och sedan fylls ut med fler och bättre villkor genom kollektivavtal. Det är fackförbunden och arbetsgivarna som gemensamt kommer överens om innehållet i kollektivavtalen.

Är den svenska modellen bra?

Arbetsmarknadens parter ska inte behöva skapa särskilda pensionssystem eller sjukförsäkringar för anställda/medlemmar på sitt enskilda avtalsområde. Det ska finnas inte bara en grundtrygghet utan en generell trygghet av hög kvalitet. Den svenska modellen är också en modell för välfärdsstaten.

Vilka är fördelarna med den svenska modellen?

En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare. Det som dessa parter kommer överens om i form av löner och arbetsvillkor skrivs ner i ett kollektivavtal.

Hur kom den svenska modellen till?

Kollektivavtalet uppstod i Europa under senare delen av 1800-talet. I Sverige fick tjänstemän rätt att förhandla och organisera sig i fackliga organisationer först 1936. Allt eftersom utvecklades den så kallade Svenska modellen som bygger på samförstånd och enighet kring spelreglerna på arbetsmarknaden.

Vilken arbetsgivarorganisation?

Svenskt Näringsliv är Sveriges största arbetsgivarorganisation för privata arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har 50 medlemsorganisationer som i sin tur representerar 60 000 medlemsföretag. Organisationen arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning.

Hur har den svenska modellen påverkat samhället?

Så ”den svenska modellenhar påverkat arbetsmarknaden endast från 1938 tills än idag där stridsåtgärden samt strejkar inte förekommer lika mycket som i andra länder eller som det förekom innan saltjöbadsavtalet.

Vilka är nackdelarna med den svenska modellen?

Nackdelarna med modellen är uppenbara. Systemet är stelt och utformat för bjässar. Enskilda, såväl företag som människor, pressas in i mallar som inte passar. Samtidigt har den svenska modellen fungerat förvånansvärt bra.

Hur påverkar den svenska modellen utvecklingen på arbetsmarknaden?

Detta ledde till s.k. Svenska modellen som innebär att den svenska arbetsmarknadens parter sluter avtal utan att regeringen blandas in. Alltså är arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden ansvariga att tillsammans förhandla och utveckla de regler som ska anpassas i Sveriges arbetsmarknad.

Vad är en strejk?

Det innebär strejk eller övertidsblockad. Arbetsgivarna tar ibland till lockout och stänger arbetsplatsen. Strejk är den vanligaste åtgärden ett fackförbund kan använda i en konflikt för att få igenom medlemmarnas krav på bättre anställningsvillkor. Att få strejka är en rättighet som skyddas enligt grundlagen.

Vad är Decemberkompromissen?

Decemberkompromissen var en överenskommelse mellan LO och SAF i december 1906, då arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och att fritt anställa och avskeda fastställdes.

När får man vidta stridsåtgärder?

När ett avtal har löpt ut eller sagts upp utan att berörda parter har enats om ett nytt avtal råder avtalslöst tillstånd och därmed inte fredsplikt. Kommer parterna på arbetsmarknaden inte överens i en förhandling kan de då besluta om att vidta stridsåtgärder för att sätta press på motparten.

Vad är tolkningsföreträde ge ett exempel?

Tolkningsföreträde innebär att en person/grupp/ideologisk riktning har förtur på tolkningen av ett avtal eller dylikt. Tolkningsföreträde i en organisation är vanligen bestämt i stadgarna. Det kan till exempel ligga hos organisationens revisor. I civilrättsliga avtal kan tolkningen komma att avgöras av domstol.

Vad innebär Saltsjöbadsavtalet och varför är den svenska modellen speciell?

Saltsjöbadsavtalet såg till att arbetsmarknadens parter kom överens, utan att lagstiftning behövdes. Avtalet slog alltså fast en norm om att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal, utan inblandning av regeringen. Det la grunden för det som kallas ”Den svenska modellen”.

När trädde MBL i kraft?

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Den svenska modellen

Vad är den svenska modellen?

Den svenska modellen

Lämna en kommentar