Vad är do?

Vad är DO uppgift?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Vad är DO och vad innebär diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad är förkortningen DO?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Vad hette DO tidigare?

Det är 25 år sedan Sverige (och världen) fick sin förste DO – Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Tjänsten som tillkom genom lagen mot etnisk diskriminering, var föregångare till dagens DO som har uppdraget att verka mot all sorts diskriminering.

Vad skyddar diskrimineringslagen människor mot?

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vem är DO i Sverige?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheten har tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Chef för myndigheten är Lars Arrhenius.

Vad innebär diskriminering och vilka är grunderna för diskriminering i Sverige?

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad menas med begreppet diskriminering?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar.

Är DO en myndighet?

DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Hur arbetar Diskrimineringsombudsmannen?

Dess viktigaste uppdrag är att se till att alla följer diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har att göra med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Vad är en dito?

Dito betyder ’av samma slag, på samma sätt’ eller ’detsamma’. Det används när man inte vill upprepa något, som i följande exempel: ”Välgjort och dito spelat om en spelmissbrukare.” ”Snygg, trevlig kvinna, 40, söker dito man.”

Vad kan diskriminering leda till?

Den utsatta personen eller gruppen får då sämre förutsättningar, blir kränkt eller utesluts från möjligheter som andra har tillgång till. Det kan vara att ha sämre chanser till ett jobb, utbildning eller för att köpa en vara eller tjänst som kund. Man blir med andra ord missgynnad.

Hur mycket kostar det att göra en anmälan hos DO?

Om du upplever att du blivit orättvist behandlad kan du kontakta oss. Det kostar dig inget. Vi kan ge råd och kan utreda misstänkta brott mot diskrimineringslagen. Många orättvisa situationer är inte diskriminering enligt lag.

Hur kontaktar man Diskrimineringsombudsmannen?

Du är välkommen att kontakta upplysningstjänsten:
  1. Via e-post på adressen [email protected] så svarar vi på dina frågor. …
  2. Per telefon 08-120 20 700, tisdagar och torsdagar, kl 9.30 till 11:30.
  3. Med hjälp av en förmedlingstjänst.

Vilka arbetstagare kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen?

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering i arbetslivet:
  • En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön.
  • En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och kallar därför inte hen till intervju.

Vad gör DO?

VAD HÄNDER NÄR VI DÖR?

Encanto: What Else Can I Do (Jag gör vad jag kan ) Swedish S&T

Lämna en kommentar