Vad är doktrin?

Vad är doktrin inom juridik?

# Doktrin: Avhandlingar och andra arbeten inom ett visst rättsområde. som skrivs av rättsvetare – vanligen professorer som har specialiserat sig på detta område. Innan en viss fråga har behandlats i domstol har ofta själva frågeställningen behandlats i doktrinen, med en rekommendation om hur den bör avgöras.

Hur används doktrin?

Doktrin är en rättskälla

Inom juridiken är doktrin ofta kallad för ”den juridiska litteraturen”, som vanligtvis innehåller lagkommentarer, avhandlingar och juridiska artiklar. Författarna brukar ofta föra analyser kring lagarna och de får på så vis en bättre och djupare uppfattning om gällande rätt.

Var hittar man doktriner?

I flera av databaserna hittar du hänvisningar från lag till förarbeten, relaterad rättspraxis och juridisk doktrin.
 • JUNO. …
 • InfoTorg Juridik. …
 • HeinOnline.
 • International Materials on WestLaw Next (previously WestLaw International)
2 mars 2022

Vad finns det för rättskällor?

Den främsta rättskällan är den skrivna lagen, kompletterad av förordningar och andra författningar. Bland övriga rättskällor finns domstolars avgöranden (rättspraxis), sedvänja (sedvanerätt), lagars förarbeten och rättsvetenskaplig facklitteratur (doktrin) samt allmänna rättsgrundsatser.

Är doktrinen rättskälla?

Doktrinen inom juridiken kallas ofta ”den juridiska litteraturen” och kan innehålla lagkommentarer, doktorsavhandlingar och tidskriftsuppsatser. Doktrinen har inte samma ställning som rättskälla som förarbeten och prejudikat.

Är doktrin bindande?

Sedvänja: Oskrivna regler som gäller inom ett visst område, exempelvis ett visst handelsbruk inom en bransch. Sedvanerätten består av oskrivna regler och när en sedvanerätt används allmänt och uppfattas vara bindande, kan det gälla som en rättskälla.

Hur används rättskällor?

Olika rättskällor ger oftast olika svar och perspektiv kring vad som är gällande rätt. Lagtexten är oftast generellt formulerad, förarbeten beskriver syftet med lagtexten. Rättspraxis är domstolsavgöranden från Högsta domstolen som kan bli använda i framtida liknande ärenden. Doktrin analyserar gällande rätt.

Vilken rättskälla är viktigast?

Författningar, det vill säga grundlagar, lagar och förordningar, är den främsta rättskällan och de är bindande för domstolarna. Författningarna innehåller inte bara lagbestämmelserna, utan de kan användas för att tolka lagbestämmelser.

Vilka källor kan ett beslutsfattande organ myndighet nyttja sig av vid sidan av de etablerade rättskällorna?

Rättskällor kan enkelt uttryckt sägas vara de olika källor som leder dig fram till vad som är gällande rätt. Till de viktigaste hör lagar och andra författningar, förarbeten och rättspraxis.

Vad är en rättslig norm?

En rättsregel är en lag, regel eller rättslig norm som gäller i ett visst rättssystem. Den kan vara specifikt formulerad som en del av den skrivna rätten och kallas då lagregel eller statut men den kan också vara uttolkad av en domstol utifrån praxis, lagars förarbeten eller doktrin.

Vad är ett rättsligt problem?

Ett rättsligt fel föreligger något förenklat om fastigheten besväras av rättslig belastning som köparen varken kände till eller borde känt till.

Hur löser man ett juridiskt problem?

Juridisk metod – Hur man löser en rättsfråga, tillämpning, RNTS.
 1. Identifiera problemet #####(frågorna hittar vi i form av rekvisiten)” …
 2. Hitta tillämplig regel (i vårat fall 13§ KköpL)!
 3. Tillämpa regeln ! …
 4. Slutsats = rättsföljd!

Vilka olika rättskällor har vi i Sverige?

 • Lagar och förordningar.
 • Myndigheters föreskrifter.
 • Förarbeten.
 • Rättspraxis.
 • Internationellt material.
 • Alla rättskällor.

Vilka rättskällor finns det utöver lagtexten?

Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. De viktigaste är lagens förarbeten samt rättspraxis och doktrin. Till rättskällorna räknas ibland även handelsbruk, sedvänja och avtal.

Vad ingår inte i rättskällorna?

Det är lätt att tro att det som står i en vägledning alltid är den korrekta tolkningen av vad lagen säger men så är det inte. Till skillnad från lagar, domar, förarbeten och föreskrifter så är vägledningarna inga rättskällor.

Rätten och samhället – Juridiskt språk

Försvarsmaktens nya militärstrategiska doktrin

När sverigedemokraterna ändrar Sveriges säkerhetspolitiska doktrin, vad händer?

Lämna en kommentar