Vad är dolda fel?

Ett dolt fel är något som fanns där redan när du köpte bostaden och som du inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan köpet. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.

Vem avgör om det är ett dolt fel?

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade dolda fel. Det är sådana fel som köparen inte upptäckt, borde ha upptäckt, eller borde ha misstänkt finnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris och övriga skick. Säljaren ansvarar däremot alltid för sina garantier och utfästelser.

Hur vanligt är dolda fel?

Bostadens ålder har betydelse. Husets ålder spelar in när det ska avgöras hur felet kommer klassas. Ju äldre bostaden är, desto fler fel kan finnas och det är något som köparen bör ha i åtanke vid köptillfället. I nyare boenden ska man som köpare normalt inte förvänta sig fel som är dolda.

Vad är en undersökningsplikt?

Den som köper en bostad är ansvarig för att undersöka den mycket noga. Köparen har en så kallad undersökningsplikt. Köparen kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. Mäklaren ska informera köparen om undersökningsplikten.

Vad menas med att ett hus är Varudeklarerat?

Varudeklarerat ger köparen ett skydd för flertalet fel som enligt lag är köparens ansvar, vilket ger köparen mer trygghet så att han vågar satsa på att köpa ditt hus. Att besiktiga huset innan försäljning minskar risken för att köparen vill ha prisreducering i slutskedet av affären.

Hur anmäler man dolda fel?

Om du upptäckt ett fel skall du skyndsamt meddela säljaren om felet, dvs reklamerar fastigheten såsom felaktig i visst avseende. Du har inte hur lång tid som helst på dig, från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet har du som mest fyra månader på dig att reklamera detta till säljaren.

Vem tecknar dolda fel försäkring?

En dolda felförsäkring går att teckna hos fastighetsmäklare eller direkt hos Hemverket, Gar-Bo Försäkringar AB eller hos Anticimex Försäkringar AB.

Vad är friskrivningsklausul värde?

Vad innebär friskrivningsklausulen? Säljaren kan friskriva sig från ansvaret för dolda fel genom att skriva in en friskrivningsklausul i avtalet. Det innebär att säljaren befrias från det tioåriga ansvaret för dolda fel i fastigheten som hen annars har.

Vad ingår i köparens undersökningsplikt?

Du måste t. ex. spola i kranar, prova att sätta på ugnen, flytta på tavlor och möbler (för att kolla efter fuktfläckar), undersöka garderober, be om att få gå upp på vinden m.m. Hittar du någonting som verkar misstänkt är du dessutom skyldig att undersöka detta närmare för att anses ha uppfyllt din undersökningsplikt.

Är avlopp dolt fel?

Enskilt avlopp: Vid ett enskilt avlopp så är det fastighetsägaren som ansvarar för reningen och bortforsling av vattnet. För att bygga ett enskilt avlopp så krävs det tillstånd – något som i många fall saknas. Det kan då leda till en konflikt om dolt fel om det visar sig att köparen tvingas åtgärda problemet.

Vad har köparen för skyldigheter?

Köparens skyldigheter

Du som köpare är skyldig att betala det som du och säljaren har kommit överens om. Om varan du har köpt av någon anledning ska tillbaka till säljaren är du skyldig att ta hand som varan till dess att säljaren har fått den igen. Det kallas att du har vårdplikt över varan.

Har köparen någon undersökningsplikt enligt köplagen?

Som köpare av bostadsrätt har du undersökningsplikt, dvs du har att undersöka bostaden för att få en uppfattning om bostadens skick. För bostadsrätt gäller köplagens regler om köparens undersökning före köp. Utgångspunkten är att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen (befintligt skick).

Varför säljer man med friskrivningsklausul?

En friskrivningsklausul gör att allt ansvar flyttas över på köparen. Detta kan göra att priset på bostaden blir lägre. Som potentiell köpare/spekulant blir man alltid lite misstänksam när en säljare vill friskriva sig från ansvar.

Vad ingår i Varudeklarerat?

Varudeklarerat innebär alltså inte att huset på något sätt är bättre än andra hus. Huset är besiktigat före köpet och det ingår en försäkring som täcker fel och skador som inte framgår av besiktningsprotokollet eller som det inte varnats för i besiktningsprotokollet.

Vad kostar en Doldafelförsäkring?

Besiktningsbolagen erbjuder kombinationstjänster där både besiktning och teckning av dolda felförsäkring ingår, detta kostar vanligtvis mellan 20 000 och 30 000 kronor för ett hus, men priserna varierar. Kostnaden för försäkringen är avdragsgill i deklarationen för bostadsförsäljningen.

Vad ingår i Anticimex försäkring?

Detta ingår i Anticimex Trygghetsavtal:
  • Försäkring för tak och fasad. Taket och fasaden är ditt hus viktigaste skydd mot fuktskador. …
  • Självriskersättning. …
  • Försäkring mot rötskador. …
  • Besiktning vart fjärde år. …
  • Rådgivning. …
  • Försäkring vid ej noterade fel och skador. …
  • Anticimex app för husägare. …
  • Försäkring mot hussvamp.

Konsumentkollen avsnitt 25 – Dolda fel

Dolt fel i fastighet | Vad gäller? | Juristen Förklarar

Vad säger uppfödaren om dolda fel?

Lämna en kommentar