Vad är dubbel bokföring?

Vad är det som är dubbelt i dubbel bokföring?

Ekonomisystemet kallas för dubbel bokföring eftersom varje affärshändelse förs in på två konton med samma belopp. Systemet härstammar från 1400-talets Italien och kallas därför ibland för italiensk bokföring. I dubbel bokföring används debet och kredit som utgör varsin sida av ett bokföringskonto.

Vad innebär dubbel bokföring Vilken är nyttan?

Dubbel bokföring är en grupp regler inom bokföring av ekonomiska transaktioner, och det är den internationella standarden för näringsverksamheter. Dubbel bokföring innebär att varje transaktion bokförs på åtminstone två olika konton. Den ena delen presenterar var verksamheten tillför sina resurser, och kallas debet.

Hur gör man dubbel bokföring?

Principen innebär att varje ekonomisk transaktion bokförs med samma summa i både debet och kredit. Debet är alltid på vänstersidan av en transaktion, medan kredit är på högersidan. Bokför du något på ena sidan måste du alltså ha ett motkonto för detta på andra sidan så balans uppstår.

Vad är tanken bakom dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är praktiken av att bokföra varje affärshändelse, transaktion eller bokföringspost på två olika konton med samma belopp, en på kredit sidan och en på debetsidan. Anledningen bakom varför transaktionen bokförs dubbelt är för att man ska få information om vad verksamheten har och varför.

Vilka två regler måste man följa i dubbel bokföring?

Varje transaktion bokförs på minst två olika konton, den ena delen är debet och står för dit verksamheten tillför resurser och den andra kredit var verksamheten tar resurser ifrån. Summan av alla debiteringar kräver lika stor summa krediteringar på minst ett annat konto för varje transaktion.

Vad kallas konton som ingår i balansräkningen?

Balanskonton kallas de konton som ingår i balansräkningen, och som visar verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital. I BAS-kontoplanen utgör balanskontona kontonummer 1000–2999. De konton som börjar med siffran 1 är tillgångar medan konton som börjar med siffran 2 utgörs av eget kapital och skulder.

Varför behöver ett företag bokföra?

Genom att ha ordning på din bokföring kan olika intressenter få information om ditt företag. Intressenter kan vara till exempel: Finansiärer – när du behöver låna pengar vill till exempel banken veta att företaget är kreditvärdigt. Skatteverket – för redovisning av moms, socialavgifter och preliminärskatt.

Vad innebär att periodisera?

Periodisering är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då den underliggande resursen förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om kassaflödet (betalningen) i praktiken genomförs under en annan …

Vad står det i bokföringslagen?

Vad reglerar bokföringslagen?
 • kretsen av bokföringsskyldiga.
 • räkenskapsår.
 • bokföringsskyldighetens innebörd.
 • löpande bokföring och verifikationer.
 • hur den löpande bokföringen ska avslutas.
 • arkivering av räkenskapsinformation.
 • ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed.

Vilka är de fyra Kontotyperna?

Kontoklasser – Vad är en kontoklass?
 • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
 • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
 • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
 • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
 • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)

Vad är ett Kostnadskonto?

Intäktskonton & kostnadskonton utgör underlag till resultaträkningen. Intäktskonton minskar i debet och ökar i kredit medan kostnadskonton ökar i debet och minskar i kredit. I resultaträkningen framgår om företaget gör vinst eller förlust och finns för en viss period, t.

Vilka konton ökar i kredit?

Debet och kredit
 • Tillgångskonton – t ex bankkontot – ökar i debet och minskar i kredit.
 • Skuldkonton – t ex banklån – ökar i kredit och minskar i debet.
 • Intäktskonton – t ex försäljning – ökar i kredit och minskar i debet.
 • Kostnadskonton – t ex varuinköp – ökar i debet och minskar i kredit.
15 mars 2022

Vad är Grundbokföring och huvudbokföring?

”Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.”

Vad som menas med begreppet god redovisningssed?

God redovisningssed innebär att redovisning ska utföras i enlighet med god praxis. God redovisningssed definieras i bokföringslagen som en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga.

Vad ska finnas med på en verifikation?

Vilka uppgifter ska en verifikation innehålla?
 • när verifikationen har sammanställts.
 • när affärshändelsen har inträffat.
 • vad affärshändelsen avser.
 • belopp.
 • vem som är motpart.
 • verifikationsnummer.
 • övrigt som behövs för att fastställa sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen.

Dubbel bokföring – Hur ska jag komma ihåg?

Bokföring – vad är det? (Vi lär dig på 2 minuter!)

Balanskonto bokförings exempel

Lämna en kommentar