Vad är efterarv?

Efterarv är när någon får vänta på sitt arv tills den sist avlidne maken avlider. Här kan det uppstå konflikter mellan arvingarna och efterarvingarna.

Hur fördelas Efterarv?

När det gäller deras arv efter sin far så är reglerna om efterarv aktuella, och dem hittar du i Ärvdabalken 3 kap. När en person går bort delas arvet lika mellan dennes barn, se ÄB 2 kap 1 §. Om personen efterlämnar en make så har dock maken rätt att ärva före gemensamma barn, se ÄB 3 kap 1 §.

Hur funkar Efterarv?

Rätten till efterarv är rätten till en kvotdel. Man tar den avlidne makens kvarlåtenskap som tillföll efterlevande make i relation till efterlevande makens totala förmögenhetsmassa vid makens död. Exempel: Per dör och efterlämnar 100 000 i kvarlåtenskap som tillfaller hustrun Lisa.

Hur beräknar man Efterarv?

Efterarvet beräknas således slutligen när båda makarna avlidit. Exempel 1 fortsättning: Om den efterlevande maken (B) senare vid sin död lämnar en kvarlåtenskap på 1 000 000 kommer 3/5 från den första avlidna maken (A) det vill säga 600 000 som ska delas lika mellan bröstarvingarna nu när båda föräldrarna har avlidit.

Är Legatarier Dödsbodelägare?

nyttjanderätt till viss egendom eller rätt till inkomsten från viss egendom. Det som legatarien får kallas legat. En legatarie är inte dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB motsatsvis).

Vad är Kvotdel?

Din fasters makes arvingar har alltså rätt till en kvotdel av den förmögenhetsmassa som finns kvar efter din faster. När den kvotdel som ska tillfalla efterarvingarna beräknas jämförs den andel som den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt med makarnas sammanlagda tillgångar.

Vad är Basbeloppsregeln till för?

En efterlevande makes rätt att under alla omständigheter åtminstone få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp efter den andre makens död. Basbeloppsregeln, som hittas i 3 kap. 1 § ärvdabalken, går före eventuellt testamente eller särkullsbarns rätt att få ut sin arvslott direkt.

Hur många Arvsklasser finns det?

Arvsklasser är de tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i. I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar) eller, då barnet är avlidet innan förälderns bortgång, barnbarn som då träder i sin avlidna förälders ställe (s.k. istadarätt).

Hur är Arvsordningen?

I första hand ärver den avlidnes barn eller barnbarn, i andra hand föräldrarna och i tredje hand syskon och syskonbarn (2 kap. 1-2 §§ ärvdabalken). Om det varken finns barn, föräldrar eller syskon till den avlidne, ska istället mor- och farföräldrar till denne ärva.

Vem ärver först maka eller särkullbarn?

Den nu gällande basbeloppsregeln är en arvsregel, vilket innebär att en efterlevande make eller maka ärver egendom med fri förfoganderätt. Det innebär i sin tur att den först avlidnas särkullbarn eller arvingar i andra arvsklassen har rätt till efterarv när den efterlevande maken eller makan avlider.

Kan särkullbarn få Efterarv?

Makar ärver vanligtvis av varandra så länge inte den avlidna maken har särkullbarn (som inte är gemensamma), de har då rätt att ut sitt arv direkt (se 3:1 ÄB). Dessa särkullbarn kan dock välja att avstå från arvet och istället ärva efter att den efterlevande maken också avlidit, vilket kallas efterarv (se 3:9 ÄB).

Hur stor del har särkullbarn i Efterarv?

Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt vilket motsvarar hälften av kvarlåtenskapen. Men skriver ni ett testamente som ändrar denna ordning så är det lagstadgat att barnen åtminstone ska ha rätt till sin laglott som motsvarar 25% av kvarlåtenskapen i detta fall.

Kan man skriva bort särkullbarn?

Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort. Särkullbarnet kan däremot välja att avstå från laglotten till förmån för den efterlevande maken eller makan. Om detta görs har barnet i regel rätt att kräva ut sitt arv när också den efterlevande partnern har gått bort.

Vad är Legatarie samt universell testamentstagare?

Den som på grund av testamente mottar specifik förmån eller egendom. Det legatarien mottar kallas legat. Om testamentstagaren tilldelas hela kvarlåtenskapen eller viss kvotdel av denna, är testamentstagaren istället universell testamentstagare.

Vad är en universell testamentstagare?

Universell testamentstagare

En testator kan i sitt testamente bestämma att en testamentstagare ska få hela kvarlåtenskapen (den avlidnes egendom), en viss andel av kvarlåtenskapen eller överskottet av kvarlåtenskapen. Testamentstagaren är då en universell testamentstagare (11 kap. 10 § andra stycket ÄB).

Är Legatarie arvinge?

En legatarie är den som får ärva ett legat. Legatet är en specifik sak eller en särskild summa pengar. En legatarie blir inte dödsbodelägare, deltar inte i skötseln av dödsboet och behöver vanligtvis inte vänta på arvskifte för att få legatet.

Arvslott och laglott. Bröstarvingar och efterlevande make/makas ställning

Vad är efterlevandeskydd?

Genomgång av efterarv med olika parter

Lämna en kommentar