Vad är eips?

Personer med diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) utmärks av instabila relationer, impulsivitet, instabil självbild samt starka och ofta förekommande känslomässiga svängningar som kan vara svåra att förutse.

Hur vet jag om jag har EIPS?

En återkommande känsla av tomhet. En förvirrad eller instabil bild av dig själv. Kraftig pendling mellan olika känslolägen: Stark irritation, ångest eller nedstämdhet som kan vara några timmar, till som mest några dagar. Stormiga relationer som pendlar mellan intensiv beundran och extrem nedvärdering.

Är EIPS borderline?

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, kallas även för borderline personlighetssyndrom. Orsaken till att det finns flera benämningar är bland annat att vården använder olika diagnosmanualer. I den här texten används benämningen emotionellt instabilt personlighetssyndrom, och förkortningen EIPS.

Vad innebär EIPS?

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är ett tillstånd som innebär starka och snabbt växlande känslor som är svåra att hantera. Det är vanligt att se en utväg i att skära sig eller skada sig själv på andra sätt. Många har också problem med sin självbild, och svårt att få relationer att fungera.

Vad beror EIPS på?

Det finns olika teorier om hur emotionellt instabilt personlighetssyndrom uppstår, men sannolikt spelar både arv och miljö in. Forskarna har kommit fram till att gener kan vara en orsak.

Hur tänker en person med borderline?

I diagnosen ingår symtom som rädsla om att bli övergiven, kraftiga humörsvängningar, impulsivitet, svårighet att hantera ilska, återkommande självmordsförsök, hot om självmord eller självskadebeteende, ett mönster av instabila och intensiva relationer, kronisk tomhetskänsla, instabil självkänsla, stressrelaterade …

Hur gör man en borderline utredning?

Utökad utredning av emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) Basutredningen tyder på att du kan ha på ett emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare kallad borderline personlighetsstörning). Du har därför blivit erbjuden en utökad utredning som kan visa om dina besvär beror på EIPS eller inte.

Kan man ha ADHD och borderline?

De är båda uttryck för nedsatt regleringsförmåga, men kan ta sig olika uttryck. Och eftersom det är vanligt att ha problem med både känslo- och emotionsreglering utan att uppfylla kriterierna för vare sig adhd eller borderline, använder Predrag Petrović termen “emotionell adhd”.

Vad är skillnaden på bipolär och borderline?

Recidiverande depressioner kan vara fas i bipolär sjukdom där en manisk eller hypoman fas visar sig så småningom. Hypertymt temperament (se nedan under Symtom) kan vara del i bipolär sjukdom. Borderline personlighetsstörning uppträder ofta tillsammans med bipolär sjukdom (se avsnittet Personlighetsstörningar).

Vad är tyst borderline?

Upplevelsen av att ha en instabil självbild går ofta hand i hand med upplevelsen av tomhet. Det är svårt att beskriva vad en tomhetskänsla är. När vi frågar patienterna om de kan känna sig tomma brukar de antingen nicka ett tyst jakande svar eller så säger de nej.

Hur bemöter man en person med EIPS?

Upprätthåll en icke-dömande hållning. Förbli omhändertagande och delta i en öppen kommunikation. Var tydlig, konsistent och pålitlig. Tänk på att utmanande beteende ofta har ett överlevnadsvärde utifrån patientens tidigare erfarenheter.

Vilka svårigheter kan personer med EIPS ha vid mötet med andra människor?

Du har starka svängningar mellan olika känslor (som ledsenhet, rädsla, glädje och ilska). Du har instabila och intensiva relationer, som kan pendla mellan att du tycker att en person betyder allt för dig och att du inte vill ha med personen att göra. Ofta är du samtidigt rädd för att bli övergiven.

Kan man ha EIPS och bipolär?

Familjestudier talar mot en koppling mellan bipolär I och EIPS. Inga studier finns tillgängliga om bipolär II. En hög andel av patienter med bipolär sjukdom upp- fyller kriterierna för EIPS. Patienter med EIPS blir bätt- re på epilepsimedicin vilket också stämmer för bipolär sjukdom.

Kan man växa ifrån Borderline?

Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt flyter. Personlighetsstörningen kan också förändras och försvinna med tiden.

Saker du aldrig vågat fråga nån med borderline (EIPS)!

VAD ÄR BORDERLINE / IPS? – Ångestskolan

Personlighetssyndrom

Lämna en kommentar