Vad är en affärshändelse?

Vilka tre affärshändelser finns det?

Affärshändelser kan vara in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, förändringar av fordringar och skulder, beslut om bokslutsdispositioner eller egna insättningar och uttag. Till affärshändelser räknas även in- eller utbetalningar som tagits emot respektive betalats ut för annans räkning.

Vad är inte en affärshändelse?

En affärshändelse är samma sak som en ekonomisk händelse i ett företag, med andra ord en transaktion som på något sätt påverkar företagets förmögenhet eller struktur. En beställning är däremot inte en affärshändelse. Om ett företag har lagt en order ska den händelsen alltså inte bokföras som en affärshändelse.

Hur bokföra affärshändelser?

Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.”

När kan en affärshändelse bokföras?

Tidpunkt för bokföring enligt bokföringslagen

5 kap. 2§ BFL – kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter den dag då affärshändelsen inträffade.

Vad är bokslutsarbete?

Ett bokslut ska inkludera en balansräkning och en resultaträkning med vissa tilläggsupplysningar, en sammanställning av bokföringen för räkenskapsåret. Beroende på företagets storlek, omsättning och juridisk form kan delar av årsredovisningslagen tillämpas, exempelvis vid upprättande av förenklat årsbokslut.

Vad är kontering av fakturor?

I din bokföring ingår det att kontera dina transaktioner/händelser. Att kontera betyder helt enkelt att du bokför händelsen och skriver ner vad det är som har hänt i din verksamhet. Innan du sätter igång med själva konterandet behöver du välja vilka bokföringskonton du ska använda.

Måste alla företag bokföra sina affärshändelser?

När du bokför så registrerar du alla företagets affärshändelser. Enligt bokföringslagen måste du bokföra alla dina affärshändelser och det finns olika program du kan välja till din hjälp.

Måste alla företag bokföra sina affärshändelser motivera?

Alla företagets affärshändelser måste enligt lag bokföras. Varje affärshändelse måste därför ha någon form av underlag som går att dokumentera i bokföringen. Det är detta underlag som kallas för en verifikation.

Vad är grundbok och huvudbok?

Grundbokföring och huvudbokföring

Grundboken är strukturerad i kronologisk ordning med den äldsta affärshändelsen först, medan huvudboken är organiserad systematiskt i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först.

Vad är en huvudbokföring?

Huvudbokföring innebär att man lägger upp redovisningen systematiskt, så att man får en översikt över företagets ställning och resultat. I praktiken innebär detta att bokföring görs på olika konton. På så sätt kan man följa verksamhetens utveckling löpande.

Hur fyller man i en kassabok?

Du skriver i en beskrivning av vad som in/ut betalats och vilken typ det är, alltså om det är en inbetalning eller utbetalning. I kassaboken noterar du även om du gör överföringar mellan dina olika konton och och om du gör egna insättningar eller egna uttag.

Vad är en kassabok?

Kassaboken är en central del i programmet. Under Löpande rutiner – Kassabok registrerar du under löpande år de inbetalningar av pengar som firman får och utbetalningar som firman gör. Du skapar en post i kassaboken för varje inbetalning respektive utbetalning.

När ska verifikationen bokföras?

Det innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden. Verifikationerna måste hållas ordnade i avvaktan på bokföringen. Det underlättar för dig när du ska lämna dina verifikationer till din bokföringsbyrå.

Vad är Registreringsordning?

Registreringsordningen visar i vilken ordning som bokföringsposterna har tillförts bokföringssystemet. Den framgår i de flesta fall av verifikationsnummerordningen. Det finns inget krav på att registreringsdag ska framgå av den löpande bokföringen.

När uppstår en leverantörsskuld för företaget?

En leverantörsskuld uppkommer när ett säljande företag har gett ett köpande företag kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En leverantörsskuld är alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster. Efter ett inköp får företaget en faktura från sin leverantör.

Bokföring del 2 affärshändelser, konton, debet och kredit

19:1 Affärshändelser – Företagsekonomi 1

Del 2 Affärshändelser och verifikationer

Lämna en kommentar