Vad är en allmän handling?

Vad innebär begreppet allmän handling?

Det här är en allmän handling

En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.

Vad är skillnaden på offentlig handling och allmän handling?

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Hur vet man om en handling är allmän?

En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där.

Vilka är grundkraven för att en handling ska vara allmän?

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3) Handlingen ska förvaras hos myndigheten. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7)

När är en handling inkommen?

Vad menas med en inkommen handling? En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 9 § TF). Behörig befattningshavare är den som enligt myndighetens arbetsordning har till uppgift att ta emot handlingar, t.

Vad är en allmän handling e post?

När du tar emot eller sänder epost måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör.

När blir en allmän handling offentlig?

Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling.

Är arbetsmaterial offentlig handling?

Arbetsmaterial eller minnesanteckningar:

Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling. I lagen finns inte ordet arbetsmaterial nämnt. Det innebär i sin tur att det begreppet inte har någon lagligt stöd.

Varför är inte alla allmänna handlingar offentliga?

Handlingar som inte är offentliga

Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

Vad ska man diarieföra?

Exempel på handlingar som ska diarieföras: Avtal och kontrakt. Beslut eller interna skrivelser av formell karaktär. Beslut för överklagande på fråga om utlämnande av handling.

Vem kan begära ut allmän handling?

Var och en, både svenskar och utlänningar, har rätt att få ut allmänna handlingar från svenska myndigheter med stöd av handlingsoffentligheten (TF 2:1). Den rätten gäller inte bara människor av kött och blod (fysiska personer).

Hur lång tid är skyndsamt?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. I praktiken innebär det att det ska ske så snabbt som möjligt. Beroende på hur omfattande ett dokument är eller att det finns resursskäl, är det tillåtet med en viss väntetid. Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka.

Vilken praktisk och rättslig betydelse har det att handlingar diarieförs?

Om allmänheten ska kunna använda sig av handlingsoffentligheten fullt ut, måste den kunna få överblick över de handlingar som finns hos våra myndigheter. Därför har myndigheterna en skyldighet att upprätta register över sina allmänna handlingar.

Vilka grundkrav måste uppfyllas för att en handling ska kunna beläggas med sekretess?

3.1 Sekretessbelagda uppgifter

För att kunna sekretessbelägga uppgifter i en allmän handling måste det finnas grund i offentlighets- och sekretesslagen som man kan stödja sig på. Om det inte finns en para- graf i lagen att åberopa är handlingen offentlig (2 kap. 2§ TF, 8 kap. 1 § OSL).

Vem är i första hand ansvarig för att en handling ges rätt klassificering?

Försvarsmakten har liksom alla myndigheter en grundlagsreglerad skyldighet gentemot allmänheten att på begäran lämna ut allmänna handlingar. Samtidigt har myndigheten även en skyldighet att inte röja sådana uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL.

Sydarkivera – Allmänna Handlingar

En kort genomgång av Allmänna handlingar

Sydarkivera – Lämna ut allmänna handlingar

Lämna en kommentar