Vad är en avskrivning?

Vad innebär begreppet avskrivning?

AvskrivningarVad är avskrivningar? Att avskriva är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd.

Vad gör man avskrivningar på?

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Vad är en markanläggning?

brunnar, källare, tunnlar om de inte vid fastighetstaxeringen hör till byggnad. I redovisningen räknas en markanläggning som en materiell anläggningstillgång.

Varför avskriver man?

Avskrivningar görs för att fördela kostnader

Du kanske köper in tillverkningsmaskiner, fordon eller datorer, till exempel. Dessa inköp kommer att leda till att du tjänar pengar över tid, men om man tittar enbart på själva köpesumman kan de komma att påverka årets resultat negativt.

Måste man göra värdeminskningsavdrag?

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget påverkas inte av det värde och den avskrivning som företaget gjort i redovisningen. Skatteverket anser att en säljare inte ska få värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid efter avyttringen av fastigheten.

Hur gör man överavskrivningar?

Överavskrivningar gör att det bokförda värdet blir samma som det skattemässiga värdet.

Exempel:
  1. Entreprenaden har gjort planenliga avskrivningar på 10 000 under året.
  2. Vid bokslutet ser man att man kan göra ytterligare skattemässiga avskrivningar på 5 000 kr.
  3. Man lägger därför till ackumulerade avskrivningar.
19 apr. 2022

Vad ska skrivas av?

Vad är avskrivning? Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Avskrivningar inventarier och maskiner

Avskrivning anläggningstillgångar

Ekonomiska grundbegrepp

Lämna en kommentar