Vad är en avvikelserapport?

Avvikelserapporter är till för att kvalitetssäkra verksamheten och snabbt kunna dokumentera problem eller händelser som har dykt upp. Det är enkelt förklarat ett system som planmässigt dokumenterar fel och brister i organisationen eller ute på arbetsfältet.

Vad är avvikelse inom vården?

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntade vårdförlopp och kan vara vård-, arbetsmiljö- eller driftrelaterat. En avvikelse kan exempelvis röra patienters vård och behandling, personalens situation och arbetsmiljö, administrativa rutiner, påverkan på yttre miljö och egendom.

Vad ska ingå i en avvikelserapport?

Avvikelserapport
  • Vad har hänt: Det är inte bara fall som leder till fallskada (negativ händelse) som ska rapporteras utan det är lika viktigt för fallprevention att risk för fall och tillbud (fall som inte ledde till fallskada) också rapporteras.
  • Patientens namn och personnummer, om det behövs för vidare utredning.
18 nov. 2021

Vad är en HSL avvikelse?

Exempel på vad som ska rapporteras som HSLavvikelse

ex. förväxlingar, feldoseringar, utebliven dos och utebliven signering. Utebliven riskbedömning för fall, nutrition och trycksår. Felaktigt utförd vård eller behandling.

Vad kan man skriva avvikelse på?

Med avvikelser i vården avses en icke förväntad händelse i verksamheten, som medfört en vårdskada = negativ händelse eller händelse som kunde ha inneburit en vårdskada = tillbud. Vårdpersonal har skyldighet att anmäla avvikelser i vården. Syftet med avvikelsehantering är att undanröja att händelsen upprepas.

När är det en avvikelse?

En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse som medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för brukare eller patient.

När ska en patient få information om avvikelse?

Risk- och avvikelsehantering

4 §) är ansvariga för att avvikelser och vårdskador rapporteras när de inträffar eller upptäcks. Medarbetarna ska även ta del av erfarenheter och återkopplingar från avvikelsehanteringen inom verksamheten.

Vilka avvikelser ska vi rapportera enligt lag?

Det kan vara aktuellt att anmäla en händelse som har eller hade kunnat medföra en vårdskada till andra myndigheter eller till flera myndigheter samtidigt. Det kan till exempel vara vid händelser som innefattar medicintekniska produkter, läkemedelsbiverkningar eller händelser i samband med strålning.

På vilket sätt kan avvikelserapportering bidra till att verksamheter inom vård och omsorg kvalitetssäkras?

Syftet med avvikelserapporteringssystemet är att förhindra att negativa händelser sker igen, att rutiner förbättras och att vården kvalitetssäkras. Alla som arbetar inom vård och omsorg är skyldiga att rapportera avvikelser och bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls (SOSFS 2010:659).

Vem har skyldighet att rapportera risk för vårdskador och händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskador?

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldig att rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det. Rapporteringen ska göras till vårdgivaren.

Hur hanterar man avvikelser?

Vårdgivaren ska ha rutiner för hantering och rapportering av avvikelser som gäller medicintekniska produkter. Dessa rutiner ska finnas dokumenterade i varje enhets kvalitetssystem och vara anpassade efter den typ av verksamhet som bedrivs. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp.

Vad kan hända om avvikelser inte rapporteras?

Forskning visar att sjuksköterskan inte rapporterar avvikelser i den utsträckning som förväntas, vilket kan få negativa konsekvenser för patientens säkerhet (Rea & Griffiths, 2015; Rogers et al., 2008).

12 .Avvikelser och lex Sarah

Hur du gör en avvikelserapport för tullager

Avloppsvattnets väg

Lämna en kommentar