Vad är en berättande källa?

En berättande källa är en källa som du kan läsa, till exempel runorna på en runsten, texten i ett brev eller texten i en bok. Vissa källor kan vara både en berättande källa och en kvarleva, exempelvis en dagbok. Själva boken är en kvarleva. Men texten berättar något och är därför en berättande källa.

Vad är en Andrahandskälla?

Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla.

Vad är en kvarleva källa?

Kvarlevor: Materiella källor, föremål. Fysiska bevis på att en händelse har ägt rum.

Hur bedömer man Tendensiösa källor?

Det finns vissa regler när man ska bedöma tendentiösa källor. – Det finns inga pålitliga källor, varje fråga måste behandlas för sig själv. Man måste alltid tänka på att alla kan ljuga oavsett hur pålitliga dem verkar. Källan kan också omedvetet vara tendentiös på grund av egna förutfattade meningar och åsikter.

Är Riksarkivet en bra källa?

Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet. Riksarkivet är Sveriges största skattkammare för originalkällor – hos oss finns 80 mil med arkiv. Arkivmaterialet har skapats av offentlig förvaltning, personer, föreningar, företag etc.

Vad räknas som en primärkälla?

En primärkälla ger förstahandsinformation om ett ämne. Det kan till exempel vara artiklar eller böcker som är skrivna av någon som presenterar en egen teori eller undersökning. Det kan också vara en föreläsare som talar om sina egna forskningsresultat.

Vad är sekundärkälla och primärkälla?

Användningen av primärkällor ökar dessutom textens trovärdighet och är särskilt viktig i samband med uppsatsskrivande. Sekundärkällor är texter som refererar primärkällor. Den information som du hittar hos en andrahandskälla är med andra ord en tolkning eller utvärdering av en primärkälla.

Vad menas med en kvarleva ge några exempel på kvarlevor?

En kvarleva är som en källa, det är ofta föremål, typ en dagbok, ett dokument, ett foto som är en kvarleva. Dessa föremål lever kvar och ger oss information om hur det var i verkligheten. Det är helt enkelt något som finns kvar från en äldre tid och som kan ge oss information om hur det var/såg ut osv.

Hur är Bibeln en kvarleva?

Inte därmed sagt att det som står är sant men att texterna är från den tiden som de uppges vara och inte är förfalskade medvetet. Närhetskriteriet kan det ligga till olika med. Vissa texter ur bibeln bygger på personer som berättar om en tid eller händelse som skedde långt tidigare som de berättar om.

Vad finns det för olika typer av källor?

Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer:
  • Skriftliga. Text i alla dess former, till exempel en tryckt Internetguide.
  • Muntliga. Intervjuer och vittnesmål, till exempel ett radioprogram.
  • Materiella. Fysiska ting som bär vittnesbörd om skeenden, till exempel en runsten.

Är källan tendentiös Hur kan du se det?

Är källan tendentiös? Hur kan du se det? Ges värderingar som visar på att den vinklas åt ett håll? Kolla om sidan är länkad från annat håll för att upptäcka dold tendens.

Vilka är de fyra källkritiska kriterierna?

Men eftersom forskarna visste att källor kunde vara förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.

Vad menas med Äkthetskriteriet?

Äkthetskriteriet – En källas äkthet beror på om den är förfalskad eller inte, Om en källa är vad den uppger sig för att vara, så uppfyller den äkthetskriteriet. Däremot kan det finnas källor som anger sig för att vara sann, som inte är det.

Vilka styrkor och svagheter har källorna?

Vad behöver du veta för att kunna resonera om källors trovärdighet och relevans?
  • Äkthet: hur pålitlig och sann en källa är. …
  • Tid: hur nära i tid sidan är gjord. …
  • Beroende/oberoende: hur pass mycket informationen försöker få oss påverkade eller inte. …
  • Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli.

Hur skriver man källkritik historia?

Här berörs både allmän källkritik och mer specifik historisk källkritik: upphovsperson, syfte, expertis, tendens, äkthet, beroende, tid och relevans.

Vad är historiskt källmaterial?

I de historiska arkiven finns spåren kvar efter människorna som fanns här före oss. Genom att ta del av arkivkällorna kan vi bland annat möta personer som vi inte finner i historieböckerna.

Historiska källor

Historiska källor

Historiska källor och historisk källkritik

Lämna en kommentar