Vad är en bergtäkt?

Hur stoppar man en bergtäkt?

Att söka efter och utvinna naturgrus och berg lämpligt att krossa kräver tillstånd av markägaren. Dessutom krävs tillstånd enligt miljöbalken vilket man som regel söker hos länsstyrelsen. Innebär det även vattenverksamhet ska tillstånd sökas hos mark- och miljödomstol.

Vad är Täktområde?

Riksintresse. Omfattas täktområdet av ett riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen eller material bör detta redovisas och den geologiska beskrivningen bör fokusera på de materialegenskaper som är relevanta för det aktuella intresset (se ovan).

Vem ansvarar för tillsynen av bergtäkter?

fl.), övriga statliga myndigheter och allmänhet. För bergtäkter bör åtminstone enskilda inom en radie på 1 km från täkten ingå. Inför täktverksamhet sker samråd med myndigheter oftast genom skriftlig information men ibland även genom möte.

Får man ta grus?

När man planerar att ta grus för husbehov på egen mark (husbehovstäkt) krävs i dag enbart samråd med ansvarig myndighet, enligt miljöbalken. Det innebär som huvudregel att täkten får påbörjas utan förprövning. Enligt regeringsförslaget ska nu täkter med ett totalt uttag på 0 – 10 000 ton bli anmälningspliktiga.

Vad är en Husbehovstäkt?

En husbehovstäkt avser en täkt där det utbrutna materialet används för eget behov inom den egna fastigheten. Det innebär att materialet inte säljs eller nyttjas kommersiellt.

I vilka steg sker krossning?

Vid stationära krossar transporteras det lössprängda berget till krossen av dumprar, truckar eller lastbilar. Lastning sker med antingen grävare eller hjullastare. Väl vid krossen tippas berget i en matarenhet, som kan liknas vid ett tråg. I tråget finns olika matare, lamellmatare, vibrerande och bordsmatare.

Får man ta naturgrus?

De grundläggande reglerna för tillstånd, anmälan och anmälan för samråd finns i miljöbalken. Kommersiella täkter är tillståndspliktiga men husbehovstäkter kräver normalt inte tillstånd. De kan däremot vara anmälningspliktiga. Täkter som överstiger uttag av 10.000 ton berg eller naturgrus ska alltid anmälas.

Vad används naturgrus till?

Naturgrus[redigera | redigera wikitext]

Naturgrusavlagringar spelar en viktig roll som grundvattenresurs. Naturgrus används som ballastmaterial och kan ersättas av krossbergsmaterial i många fall, dock ej alltid i betongtillverkning.

Varför krävs tillstånd för att få öppna en täkt?

Om täkten innebär att till exempel grundvatten leds bort för att möjliggöra uttag av material är det en åtgärd som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken.

Vad är en Täktansökan?

Information om tillståndet

För att bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter krävs tillstånd. Täktverksamhet utgör en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Undantag från tillståndsplikt kan gälla för så kallade husbehovstäkter, om dessa inte är alltför stora.

Din väg – en bergtäkt föds

Bergarbetare

Häng med till Brodderuds Bergtäkt utanför M-stad och kolla in deras senaste investering.

Lämna en kommentar