Vad är en detaljplan?

Vad innebär en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas.

Vad är en detaljplan och vad ska ingå i en sådan?

En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Hur får man detaljplaner?

Du som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område kan börja med att ansöka om ett planbesked. Information om hur du ansöker finns hos kommunen. Du ska planbeskedet senast fyra månader efter din ansökan. I beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett detaljplanearbete eller inte.

Vad regleras i detaljplanen?

Detaljplanen ska redovisa hur mark- och vattenområden inom planområdet får användas. Kommunen ska också bestämma och ange gränserna för vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. Utöver allt som en detaljplan ska innehålla finns i lagen bestämmelser om vad detaljplanen dessutom får reglera.

Vilka områden är Detaljplanerade?

Detaljplaner reglerar användningen och utformningen av ett område mer i detalj. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar.

Hur tolkar man detaljplan?

När en äldre plan används ska planen tolkas utifrån den lagstiftning och den praxis som gällde vid tidpunkten då planen togs fram. Äldre planer såsom byggnadsplaner, stadsplaner och avstyckningsplaner gäller idag som detaljplaner.

Hur går en planprocess till?

Planprocessen är det som sker när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL) och måste gå igenom vissa steg.

Vad innebär byggnadsplan?

En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Vad består en detaljplan av?

En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av genomförande av detaljplanen.

Vem kan ansöka om detaljplan?

Vem kan göra ansökan om detaljplan?
  • äger fastigheten eller tomträtten som din ansökan gäller.
  • företräder en bostadsrättsförening eller en samfällighet som har tagit beslut att ansöka om planändring.
  • har godkännande från den som äger fastigheten.

Vem betalar för detaljplan?

Vem betalar en detaljplan? Kommunen får ta ut en kostnad för den formella han- teringen av detaljplanen. Dessutom tillkommer kost- nader för arbetet med att ta fram planhandlingarna. Om det krävs särskilda utredningar tillkommer även kostnader för dessa.

Vem betalar en detaljplan?

PBL 12 kap 11 § En avgift enligt 8 eller 9 § ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott.

Vad kan vi inte reglera med en detaljplan?

Reglera inte upplåtelseform och ägande

Detaljplanen kan inte reglera vilken upplåtelseform bostäder inom planområdet ska komma att ha. Det går inte heller att styra vem som får eller inte får köpa eller äga en fastighet i detaljplan.

Vilka delar av detaljplanen är juridiskt bindande?

Det svenska planeringssystemet enligt plan- och bygglagen (PBL) utgörs av regionplan, översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. Det är enbart områdesbestämmelser och detaljplan som är juridiskt bindande.

Vad kan kommunen reglera i en detaljplan?

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Detaljplan – så funkar det!

Vad är en detaljplan

Hur man läser en plankarta / detaljplan

Lämna en kommentar