Vad är en diskurs?

Vad innebär en diskurs?

diskuʹrs (franska discours ’samtal’, ’yttrande’, ’tal’, av latin discuʹrsus ’samtal’, egentligen ’kringlöpande’) betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.

Vad finns det för diskurser?

Diskurs kan likväl ses i användandet av talat, skrivet, tecknat språk och andra kommunikationsformer. Under 1900-talet, via den generativa grammatiken, strukturalismen, poststrukturalismen, dekonstruktionen och pragmatiken, har ordet fått en utvidgad betydelse.

Vad kännetecknar en diskursanalys?

En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt.

Vad är en kvalitativ diskursanalys?

Vad är diskursanalysens objekt? En möjlig skillnad mellan diskursanalys och andra kvalitativa metoder, exempelvis intervjun, är att den senare rör informantens tankar och erfarenheter, medan den förra oftast behandlar offentliga samtal.

Vad är diskurs enligt Foucault?

En diskurs, ur Foucault perspektiv, kan även sägas beskriva ett regelsystem som gör vissa kunskaper legitima samtidigt som de åsidosätter andra.

Vad betyder diskurs sociologi?

Ordet betyder bokstavligen ’samtal’ på franska, men syftar på en helhet av sammanhängande uttryck och påståenden – man kan tala om en ”religiös diskurs” eller ”diskursen kring missbruksfrågor”.

Vad är diskursivt perspektiv?

267–269.) Ur ett diskursivt perspektiv ses det att individer rör sig inom och mellan diskurser på olika diskursiva sätt med hjälp av språket som osynliggör och upprätthåller, utmanar eller till och med förändrar diskurser (Hardin, 2001).

Hur gör man en kritisk diskursanalys?

Det man tittar på i en kritisk diskursanalys är: 1. Textens egenskaper, 2. Produktions- och konsumtions-processerna som förknippas till texten och 3. Den bredare sociala praktik som diskursen innefattas inom.

Vad är en kvalitativ textanalys?

Metod som analyserar av innehållet i olika typer av texter, språkutbyten, debatter, medieinslag, protokoll, böcker etc.

Hur gör man en innehållsanalys?

Tillvägagångssätt
  1. Hela texten (analysenheten) läses igenom upprepade gånger för att man ska få en känsla för helheten.
  2. Meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för frågeställningarna plockas ut. …
  3. De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet.

Hur gör man en fenomenologisk analys?

Det är en idiografisk metod i flera betydelser: inriktad på den enskilda individen i stället för på lagbundenheter som gäller allmänt. Grundläggande är att man söker så noga och detaljerat som möjligt penetrera hur var och en uppfattar, tänker och känner och så vidare.

Vad är en kvalitativ metod?

Kvalitativa data samlar in information som beskriver ett ämne snarare än mäter det. Det kan vara intryck, åsikter och synpunkter. En kvalitativ enkät är inte så strukturerad: målet är att göra en djupdykning i ämnet för att samla information om människors motivation, tankesätt och attityder.

Vad är fenomenologisk hermeneutisk metod?

Ansatsen – Fenomenologisk hermeneutik

Den fenomenologiska metoden innebär att genom kvalitativa data beskriva den essentiella meningen av ett fenomen så som det erfars i den levda verkligheten, det vill säga den enskilda människans livsvärld (Bengtsson, 2001; Polit & Hungler, 1999; Van Manen, 1990).

Vad är diskurs och diskursanalys? En introducerande sammanfattning

What Is Discourse: Discourse Meaning Explained

Discourse

Lämna en kommentar