Vad är en dom?

Vad menas dom?

En dom är ett formellt avgörande som en domstol gör i en fråga. I domskälen framgår domstolens ställningstaganden. Det är alltså sådant som domstolen har beaktat och värderat i domen. Man kan säga att det är domstolens argumentation och motivering som framgår av domskälen.

Vad händer i en dom?

Domen får du skriftligt och kan avkunnas direkt vid huvudförhandlingen som äger rum i en domstol. En kopia av domen skickas till parterna med post. Du har rätt att överklaga domen till hovrätten inom en viss tid. Information om hur du gör för att överklaga och hur lång tid du har på dig står i domen.

Vad innebär det att få en dom?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att en fällande dom.

Hur ska en dom se ut?

Domen inleds alltid med en sammanfattning av vad den stämmande parten/parterna hävdat och hur den (eller de) velat att domstolen skulle döma. Det kan exempelvis gälla krav på skadestånd eller ogiltigförklarande av en uppsägning som ena parten av någon anledning ansett är ogiltig.

Hur sitter man i en rättssal?

De flesta rättssalar liknar varandra och de som är med sitter alltid på samma platser. Bilden nedan visar vem som sitter var i rättssalen och hur möbler och teknisk utrustning oftast är placerade. Klicka på bilden för att få mer information om vem som sitter var och vad deras uppgift under rättegången är.

Vad är en fällande dom?

Fällande dom är dom i brottmål där domstolen bifaller åklagarens talan och finner den tilltalade skyldig till det av åklagaren åtalade gärningen. Motsatsen till fällande dom är frikännande. I Skottland och Nederländerna finns domslutet inte bevisat skyldig, vilket räknas som ett frikännande.

Vad är att åtala?

åtal, talan i brottmål om ansvar för brott. Åtal kan väckas antingen av åklagare eller av målsäganden eller någon annan som drabbats av brottet. I det förra fallet talar man om allmänt åtal och i det senare om enskilt åtal.

Vad innebär brottmålsdom?

Straffrätten. I ett brottmål kan domen bli skyldig eller icke skyldig, med undantag för Skottland och Nederländerna där domen kan bli inte bevisat skyldig. Olika åtalspunkter kan i samma mål kan rendera olika domar. En fällande dom i ett brottmål åtföljs vanligtvis av en påföljd.

Var kan man läsa domar gratis?

Lexbase är nyhetstjänst med rättslig information om personer och företag. Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig information från samtliga svenska domstolar och en rad andra myndigheter.

Kan man läsa domar på nätet?

Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar.

Kan man se vad folk är dömda för?

Tjänsten visar information om privatpersoner som har ett svenskt medborgarskap eller en svensk folkbokföringsadress. Vad innebär det att en person förekommer i brottmål? Det innebär att personen har åtalats (tilltalats), dvs. varit svarande i ett mål vid en tingsrätt eller annan instans och där en dom har fallit.

Är förekommande i minst 1 strafföreläggande?

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod.

Vad fick jag för dom?

Vad får jag för dom?

Vad Tror Dom

Lämna en kommentar