Vad är en domstol?

Vad menas med domstol?

Domstol är en speciell myndighet som som självständigt utövar dömande och rättsvårdande verksamhet. Den självständiga ställningen innebär att varken regeringen, riksdagen, någon myndighet eller annan får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet.

Vad har en domstol för uppgift?

Domstolarna prövar mål och ärenden

I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sitt ärende prövat i en domstol. Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. En viktig princip är att domstolarna är självständiga och oberoende. Det regleras i Sveriges grundlag.

Vad innebär tingsrätten?

Tingsrätterna är den första instansen inom det allmänna domstolsväsendet. En tingsrätt prövar brottmål och tvistemål. Tingsrättens geografiska område kallas domsaga. Chefen för en tingsrätt kallas lagman.

Vad är skillnaden mellan domstol och tingsrätt?

De allmänna domstolarna

Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Tingsrätten är första instans. Det finns 48 tingsrätter av varierande storlek (våren 2010). Högsta domstolen är högsta instans.

Hur sitter man i en rättssal?

De flesta rättssalar liknar varandra och de som är med sitter alltid på samma platser. Bilden nedan visar vem som sitter var i rättssalen och hur möbler och teknisk utrustning oftast är placerade. Klicka på bilden för att få mer information om vem som sitter var och vad deras uppgift under rättegången är.

Vad är Rättstrygghet?

Rättstrygghet handlar om att samhället tar ansvar för att skydda människor från att bli utsatta för brott. Om någons liv, hälsa, frihet, integritet eller egendom ändå angrips ska samhället genomföra rimliga åtgärder för att brottet ska klaras upp och skyldiga dömas.

Hur många specialdomstolar finns det?

Det finns fem mark- och miljödomstolar i Sverige och dessa är knutna till tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. Mark- och miljööverdomstolen är knuten till Svea hovrätt.

Vilken roll har Högsta domstolen?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna och av rättslivet i övrigt. Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion.

Vilka är de tre olika domstolar?

De allmänna domstolarna är uppdelade i tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

Vad är åtalspunkter?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Vilka mål handlägger tingsrätten?

Tingsrätterna handlägger brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Målen och ärendena handläggs och avgörs antingen vid ett sammanträde till vilket parterna i målet kallas eller i ett skriftligt förfarande, varvid avgörandet fattas enbart på basis av handlingarna.

Hur går det till i tingsrätten?

Som brottsoffer kallas du under rättegången för målsägande och sitter bredvid åklagaren. Om du funderar över något kan du fråga åklagaren. Åklagaren berättar hur åklagaren anser att brottet har gått till. Därefter får först du som målsägande berätta om händelsen, sedan den tilltalade och slutligen eventuella vittnen.

Vad är skillnaden mellan de olika domstolarna?

De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl. a. tvister mellan enskilda personer och myndigheter, t.

Vad är opartisk domstol?

Varje svensk medborgare har rätt att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol. Rätten gäller även den som är anklagad för ett brott. Så länge man inte är dömd ska man betraktas som oskyldig. I den svenska grundlagen står det att domstolarna har en självständig ställning.

Vilken tingsrätt ska handlägga tvisten?

Tingsrätten är första instans för att lösa tvister mellan enskilda. Vissa tingsrätter fungerar som specialdomstolar för exempelvis mark- och miljötvister och patent- och marknadstvister. Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut är förvaltningsrätten första instans.

Lilla Aktuellt hängde med på en rättegång

Misshandel på krogen? Ett mål i tingsrätten.

Rättegång

Lämna en kommentar