Vad är en filial?

Vad innebär en filial?

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.

När krävs filial?

Ordet ”filial” måste ingå i namnet

Det utländska företagets verksamhet ska drivas under en firma som innehåller ordet ”filial” (5 § filiallagen). Det utländska företagets namn och nationalitet behöver inte framgå av det svenskregistrerade namnet.

Är en filial en juridisk person?

En filial uppstår när en utländsk juridisk person startar ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige och registrerar detta hos Bolagsverket. Filialen är inte någon egen juridisk person utan endast en avdelning inom den utländska juridiska personen.

Varför filial?

Med filial menar man ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. En filial är ingen egen juridisk person och att registrera en filial innebär inte att du startar ett aktiebolag.

Hur beskattas filial?

Filial räknas som en del av det svenska bolaget

Filialens inkomster ska därför beskattas av bolaget i Sverige men kommer i många fall uppfylla definitionen av fast driftställe i det land där filialen bildas, enligt de interna regler som gäller där.

Hur startar man en filial?

Starta filial
  1. Besluta om start. …
  2. Utse vd och ordna särskild fullmakt. …
  3. Ta reda på om filialen behöver ha revisor. …
  4. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket. …
  5. Verksamheten kan börja. …
  6. Bolagsverket registrerar filialen. …
  7. Beställ först nu profilmaterial. …
  8. Det utländska företaget ska anmäla verklig huvudman.
1 apr. 2022

Kan en filial vara arbetsgivare?

Val av företagsform

När ett utländskt bolag startar upp en verksamhet i Sverige kan den komma att anses som ett fast driftställe, vilket medför skyldighet att betala inkomstskatt i Sverige. Ett utländskt bolag som vill starta upp en verksamhetsgren i Sverige bör därför registrera en filial i Sverige.

Är en filial ett aktiebolag?

En filial är inget aktiebolag!

Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget. Ta alltid reda på de krav som gäller för filialen och det utländska företaget innan du registrerar en filial.

Kan man stämma en filial?

Motsvarande rekvisit i Bryssel- och Luganoreglernas artikel 5(5) stadgar att talan mot den som har hemvist i en konventionsstat kan väckas i en annan konventionsstat i fråga om tvist som hänför sig till verksamheten vid en filial, agentur eller liknande, vid domstolen i den ort där denna är belägen.

Kan filial ingå avtal?

En leverantör kan lämna anbud genom sin filial

Filialer i Sverige regleras i lagen (1992:160) om utländska filialer. Vi ser inget hinder mot att en leverantör genom sin filial skulle kunna lämna anbud i en upphandling.

Har filialer?

En filial (av latin filius, ’son’) är en självständig underavdelning under en annan inrättning av samma slag, till exempel filialkontor, i motsats till huvudkontor. Inom företagsvärlden används filialer ofta för att expandera in på nya marknader, till exempel i andra länder.

Vad är en utländsk juridisk person?

En utländsk juridisk person, som civilrättsligt kan jämställas med ett svenskt aktiebolag, måste reellt kunna anses utgöra ett inkomstskattesubjekt i hemlandet, för att den ska kunna anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Vad är fördelen med ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger andelar i andra bolag. Verksamheten i ett holdingbolag består ofta enbart av att fungera som ett moderbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Det övergripande syftet för ett holdingbolag är att koncentrera kapital i toppen och fördela riskerna längre ner i strukturen.

Hur säger man filial på engelska?

filialer {pluralis}

subsidiaries {plur.}

Vad är arv och vad är miljö? – Hjärnkanalen

Vad är identitet?

Vad är SI enheter? – Studi.se (Fysik)

Lämna en kommentar