Vad är en förklaringsmodell?

Vad menas med förklaringsmodeller?

En förklaringsmodell behöver inte vara fullständig eller helt korrekt eller alls korrekt. Huvudsyftet med förklaringen är pragmatiskt: att den bidrar till förståelse av hur något fungerar som när det gäller psykoanalysens modeller av den psykiska apparaten.

Vilka förklaringsmodeller finns?

Hundratals psykologiska förklaringsmodeller skulle kunna rabblas här – t ex psykodynamisk, psykoanalys, beteendevetenskap, analytisk psykologi, gestaltteori, psykosyntes, klientcentrerad, neuropsykologisk, NLP, interpersonell, relationell, systemisk, metakognitiv, humanistisk, kognitiv beteendeterapi och ACT.

Vad är förklaringsmodeller inom psykiatrin?

Förklaringsmodellen inom det biologiska perspektivet bygger på att den psykiska sjukdomen har att göra med rubbningar av signalsubstanser i hjärnan. Det psykologiska perspektivet har kopplingar till en psykodynamisk inriktning som förklarar psykiska sjukdomar utifrån att de har uppstått konflikter i människans psyke.

Hur uppkommer de olika förklaringsmodellerna?

Förklaringsmodellerna har framförallt sina rötter i social inlärningsteori, könsmaktsförhållanden och situationsbetingade förhållanden. Resultatet visar att för att kunna förstå och få en helhetssyn på mäns våld mot kvinnor krävs det att våldet förklaras utifrån flera perspektiv som inkluderar en helhetsbild av våldet.

Vad är behavioristiska?

Behaviorismen är sprungen ur den komparativa psykologin, främst Ivan Pavlovs utveckling av klassisk betingning och B.F. Skinners mer radikala forskning på operant betingning. Enligt behaviorismen är psykologins mål inte en beskrivning av människan, utan prediktion och kontroll av beteende.

Vad är behaviorism perspektiv?

Behaviorism. Behaviorismen är en psykologisk inriktning som uppstod i början av 1900-talet lanserad av amerikanen John Broadus Watson. Det är ett psykologiskt perspektiv som gäller studiet av det yttre beteendet där miljön och inte arvet sätts i fokus.

Vilka förklaringsmodeller finns till att ångest uppstår?

Biokemisk förklaringsmodell

Biologiska faktorer och den kemiska balansen i hjärnan är av betydelse i utvecklandet av ångest. Våra så kallade signalsubstanser (t ex serotonin), som överför signaler mellan olika nervceller i hjärnan, kan av någon anledning vara i obalans.

Vilken betydelse har de olika perspektiven för helhetssynen på människan?

Perspektiven inom psykologin beskriver människanolika sätt, det viktiga är att förstå att perspektiven beskriver samma sak men ur olika synvinklar. Periodvis har det funnits hårda motsättningar mellan de olika perspektiven, men tendensen idag är att de närmar sig varandra.

Vad är en biologisk förklaringsmodell?

Det biologiska perspektivet förutsätter att beteenden, tankar och känslor kan förklaras med kroppsliga processer. I fokus för den biologiska psykologin ligger ofta nervsystemet och hjärnan, denna del av psykologin kallas för neuropsykologi .

Hur förklarar den psykodynamiska förklaringsmodellen orsaken till psykisk ohälsa?

Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans. I mötet med klienten är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå klientens problem och belägenhet.

Vad är medicinskt biologiskt synsätt?

Med biologiska behandlingar avses behandlingar där man försöker påverka individens kropp. Exempel på olika biologiska behandlingsformer är läkemedelsbehandlingar, ljusterapi, magnetstimulering av hjärnan och ECT-behandling av hjärnan.

Vilket perspektiv förklarar människan bäst?

PSYKODYNAMISK PERSPEKTIV: den mest välkända av alla perspektiv grundar sig i Freuds utvecklingsteori som ger en stor vikt vid barndomen . I den här perspektiv har arvet och miljö en viktigt betydelse. Freud insåg att arvet ger oss drifterna och miljö lär oss handskas med.

Vad är ett socialpsykologiskt perspektiv?

Den sociala psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom gruppen och interaktioner mellan grupper. Men ett tydligt fokus ligger alltid på att förklara tankar, känslor och beteenden i relation till den sociala påverkan individen utsätts för.

Vad är orsaken till ett icke fungerande beteende enligt det kognitiva perspektivet?

Den kognitiva modellen för ångest utgår från att personer uppfattar ett oproportionerligt stort hot i olika typer av situationer ofta pga tidigare aversiva upplevelser av liknande situationer och/eller annan inlärningshistorik.

Hur förklarar det socialpsykologiska perspektivet psykisk ohälsa?

Socialpsykiatrin har blivit starkt förknippad med utvecklingen av terapeutiska gemenskaper samt med betoningen på de effekter som socioekonomiska faktorer har på psykisk sjukdom. Den här sortens psykiatri kan jämföras med biologisk psykiatri, där den senare fokuserar på genetik, hjärnans neurokemi och medicinering.

2. Förklaringsmodeller och faktorer

Explanatory Model

Kognitiv förklaringsmodell

Lämna en kommentar