Vad är en förmyndare?

Vad gör förmyndare?

Som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Huvudregeln är att föräldrarna ska sörja för och bekosta barnets dagliga behov (försörjningsplikt).

Vad innebär att ha en förmyndare?

En god man eller en förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en medmänniska som inte klarar av att göra det själv. Sedan 1 juli 2017 har anhöriga fått en större behörighet att utan fullmakt sköta frågor som rör den dagliga livsföringen. Godmanskap ska endast anordnas om det inte finns enklare åtgärder.

Vad är skillnad på förmyndare och vårdnadshavare?

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person och att företräda barnet i personliga angelägenheter. Förmyndarskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Vem kan vara förmyndare?

Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare – så kallade legala förmyndare. När båda föräldrarna har vårdnaden om barn, är de gemensamt förmyndare. Om en av föräldrarna dör, blir den efterlevande ensam förmyndare. Man behöver alltså inte förordna någon ytterligare förmyndare.

Vad krävs för att omyndigförklara en person?

För att din far skall bli omyndigförklarad krävs att tingsrätten som din far tillhör beslutar om att han inte längre är rättskapabel. En annan väg du kan välja är att ansöka om en god man hos överfyndaren.

När kan en tillfällig god man utses för underåriga?

När en förmyndare blir allvarligt sjuk, avtjänar fängelsestraff eller på något annat sätt är förhindrad att utöva förmyndarskapet, då kan överförmyndaren/nämnden förordna en tillfällig god man som i förmyndarens ställe ”vårdar den underåriges angelägenheter”.

Vad är skillnaden mellan förvaltare och förmyndare?

God man, förvaltare eller förmyndare kallas den person som hjälper dig och träder in i ditt ställe. Vilket begrepp som används beror på i vilken situation du som får hjälp befinner dig. Det beror också på i vilken utsträckning den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren får träda in i ditt ställe.

Varför får man en förmyndare?

En god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken är en person som ska se till att en vuxen person som på grund av exempelvis sjukdom inte klarar av att bevaka sina rättigheter får det stöd denne behöver. Den gode mannen ska också, om det ingår i uppdraget, förvalta huvudmannens tillgångar och sörja för dennes person.

När behövs en förmyndare?

När föräldrarna eller den förordnade vårdnadshavaren inte har tillräckliga kunskaper för att kunna förvalta barnets ekonomi och företräda barnet i dessa angelägenheter, kan en förmyndare förordnas att ansvara för detta.

Vad innebär det att vara förmyndare åt ett barn?

En förmyndare är någon som företräder en omyndig person i frågor som rör dennes ekonomi. Om barnet har tillgångar är det förmyndaren som ansvarar för att förvalta dem. Förmyndarens roll skiljer sig från vårdnadshavarens.

När blir båda föräldrarna förmyndare för barnet och inte endast mannen?

Förmyndarskap. Ett barn ska ha en förmyndare till dess han eller hon blir myndig vid 18 års ålder.

När blir båda föräldrarna blir förmyndare för barnet och inte endast mannen?

Enligt 1924 års lag var fadern förmyndare för underårigt barn i äktenskap. Om fadern dog eller av annan anledning blev hindrad att utöva förmynderskapet inträdde modern som barnets förmyndare. Om äktenskapet upplöstes blev den av föräldrarna barnets förmyndare som fick vårdnaden om det (2 kap 1 §).

Vad har en god man för rättigheter?

Du kan få hjälp med egendom, rättigheter och omsorg

Du ska få den hjälp och det skydd du har rätt till. Den gode mannen kan till exempel ansöka om bostadsbidrag och överklaga beslut från en myndighet.

Kan anhörig bli förvaltare?

Anhörig kan ansöka om god man

En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp. Kommunens överförmyndare får ansöka om god man och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver.

Finns förmyndare i Sverige?

Förmyndarskap regleras i Sverige i 10 kap Föräldrabalken. Sedan omyndighetsförklaring avskaffats i Sverige år 1989, är underåriga barn de enda som har förmyndare. Vanligen är ett barns vårdnadshavare även förmyndare.

Introduktionsutbildning God man och förvaltare 1

Rollkolls faktafilm

Världens bästa förälder, målsman och förmyndare

Lämna en kommentar