Vad är en förvaltare?

Vad innebär en förvaltare?

En god man eller en förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en medmänniska som inte klarar av att göra det själv. Sedan 1 juli 2017 har anhöriga fått en större behörighet att utan fullmakt sköta frågor som rör den dagliga livsföringen. Godmanskap ska endast anordnas om det inte finns enklare åtgärder.

Vad kan en förvaltare bestämma?

Förvaltaren bestämmer i frågor som rör egendom eller andra angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren är alltså inte beroende av huvudmannens samtycke för sina åtgärder, utan handlar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

När behövs en förvaltare?

Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det. Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

Vad får en förvaltare göra och inte göra?

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga, men blir inte omyndigförklarad. Huvudmannen har därför kvar vissa rättigheter som att rösta i allmänna val, ingå anställningsavtal, gifta sig, skriva testamente och bestämma om behandling inom sjukvården.

Kan man bli av med förvaltare?

Om du inte längre vill ha någon förvaltare, kan du antingen prata med överförmyndaren i din kommun eller skriva direkt till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett på tingsrätten om detta, utan det räcker att du: skriver att du inte längre vill ha förvaltare. anger ditt namn och personnummer.

Får man ha BankID om man har förvaltare?

Banker kan inte heller utfärda Mobilt BankID till huvudman med förvaltare. Detta trots att förvaltaren godkänner utlämnandet. Tjänsten Mobilt BankID kan användas som legitimation gentemot myndigheter och privata aktörer.

Kan en förvaltare tvinga någon att flytta?

Om ditt uppdrag som förvaltare även omfattar bevaka rätt och sörja för person kan du, utan att få din huvudmans samtycke, besluta att ansöka om vissa insatser, boende och liknande. Du kan däremot aldrig tvinga din huvudman att fysiskt flytta eller att ta emot insatserna.

Hur mycket får en förvaltare?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Kan socialtjänsten fatta beslut om god man eller förvaltare?

Socialtjänsten har skyldighet att anmäla till överförmyndarnämnden om någon har behov av godmanskap, men är således inte behörig att ansöka. Anmälan om behov av god man skickas till överförmyndarnämnden, som bedömer behovet av god man och i förekommande fall ansöker till tingsrätten om anordnande av godmanskap.

Varför förvaltarskap?

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det kan till exempel handla om att en huvudman inte håller sig till den ekonomiska plan som gjorts utan istället ständigt tar ut alla pengar från bankkontot.

Hur länge är en person satt under förvaltarskap?

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Det innebär att du som god man eller förvaltare inte längre kan utföra några rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode.

Vem beslutar om förvaltarskap?

Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en förvaltare. Kommunens överförmyndare kan ansöka om förvaltare och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver. Därför är det många som väljer att först kontakta överförmyndaren. Det går också att göra en ansökan direkt till tingsrätten.

Vad krävs för att omyndigförklara en person?

För att din far skall bli omyndigförklarad krävs att tingsrätten som din far tillhör beslutar om att han inte längre är rättskapabel. En annan väg du kan välja är att ansöka om en god man hos överfyndaren.

Vad innebär uppdraget att sörja för person?

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hans eller hennes nytta. Det innebär även att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Hur länge har man förvaltare?

Mer information om vad som krävs för att bli god man eller förvaltare och hur personen anmäler sitt intresse. Ett förvaltarskap omprövas en gång per år. Om det visar sig att det inte längre är nödvändigt med förvaltarskap kan man ansöka till tingsrätten om att det ska upphöra.

Vad gör en förvaltare egentligen? Mikael Hjörnhede, förvaltare HSB

Gode män och förvaltare

Fastighetsförvaltaren Gabriel

Lämna en kommentar