Vad är en grundlag?

Vad menas med en grundlag?

Grundlagarna är speciella lagar som innehåller reglerna för hur Sverige ska styras. Grundlagarna ska skydda vår demokrati och är därför svårare att ändra än andra lagar. Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Vilken är våra fyra grundlagar?

Sveriges författning består av fyra grundlagar: regeringsformen • tryckfrihetsförordningen • yttrandefrihetsgrundlagen • successionsordningen. Grundlagarna räknas till den högsta nivån av lagar och inga andra lagar får motsäga dem.

Vad är skillnaden mellan en lag och grundlag?

Skillnad mellan grundlag och vanlig lag

En vanlig lag går i vanliga fall att besluta om genom ett enda beslut. Det är inte fallet beträffande grundlag. När en grundlag ska ändras eller införas brukar det krävas att beslut sker vid två riksdagsbeslut, där det dessutom sker ett val mellan besluten.

När ändrades senast en grundlag i Sverige?

En mycket lång och slitsam arbetsprocess kom att leda till den senaste större grundlagsändringen, 1974 års regeringsform.

Vilken grundlag är viktigast?

Regeringsformen är den mest centrala grundlagen och det är där det står att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Regeringsformen är alltså den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

Vad är det lag?

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Lagstiftning är ett sätt att förändra saker i samhället. Det är oftast regeringen som lämnar förslag till nya lagar. Ett lagförslag kan också komma bland annat från en eller flera riksdagsledamöter.

Vad menas med successionsordningen?

Den antogs av 1810 års riksdag och utfärdades som gällande den 26 september samma år. Lagen reglerar tronföljden till den svenska tronen, det vill säga vem som får bli kung eller regerande drottning i riket. Med antagandet av successionsordningen blev huset Bernadotte berättigat att bestiga Sveriges tron.

Vad är yttrandefrihet i Sverige?

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Vilken av de fyra grundlagarna är viktigast för att se hur Sverige skall styras?

Hur Sverige ska styras framgår av regeringsformen, som är en av Sveriges fyra grundlagar. De övriga är tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. De kan bara ändras eller upphävas genom att riksdagen fattar två likalydande beslut.

Vad är skillnaden mellan en lag och en föreskrift?

Förordningar förtydligar och preciserar ofta det som står i lagarna. Ett exempel är smittskyddsförordningen. Ibland kan det behövas ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar och då kan en myndighet få rätt, ett bemyndigande, att besluta om så kallade föreskrifter.

Hur läser man lagtext?

I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av ”§”, till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av ”kap.”, och till ett visst stycke med ”första stycket”, ”andra stycket” osv.

Varför måste vi ha lagar?

Lagar och regler är viktigt för att hålla samhället i säkerhet, eftersom att lagar kan göra ett samhälle fredligt. Utan lagar och regler så kan ett samhälle hamna i oro eller krig. Utan lagar och regler i samhället så skulle nästan hälften eller mer av trafikanterna dö i trafikolyckor.

Har en grundlag ändrats i Sverige?

Den 24 november togs det andra riksdagsbeslutet om att genomföra de största förändringarna på över 35 år i våra grundlagar. Grundlagsändringarna har varit vilande i väntan på val sedan våren 2010. Tre av våra fyra grundlagar ändras. Beslutet medför även följdändringar i ett 20-tal andra lagar.

När ändrades regeringsformen senast?

1974 års regeringsform, som är den nu gällande, antogs av riksdagen 1973 och 1974 och började gälla 1 januari 1975, samtidigt med Riksdagsordningen. 2010 genomfördes en totalrevision av regeringsformen; enbart den första paragrafen återstår helt oförändrad från 1974.

Vilken är Sveriges äldsta grundlag?

1809 avsattes Gustav IV och Sverige fick en ny regeringsform. Då kom Tryckfrihetsförordningen tillbaka i ungefär samma form som den haft från början och blev återigen en grundlag. Tryckfrihetsförordningen inskränktes tillfälligt under andra världskriget, men idag är innehållet i stort sett detsamma som 1809.

Vad är grejen med Sveriges grundlagar?

Vad är Sveriges grundlagar? [Samhäll]

GRUNDLAGARNA

Lämna en kommentar