Vad är en historisk källa?

Vad menas med en historisk källa?

Vad är en historisk källa? Den historia som vi läser i böcker har skrivits utifrån fragment, en liten del, av en tidigare verklighet, som överlevt till våra dagar. Dessa fragment kallas källor och kan vara allt från bilder, film, ljudband, brev (både privata och offentliga), möteshandlingar, tidningar och affischer.

Vilka typer av historiska källor finns det?

Det finns två olika sorters källor, kvarlevor och berättande källor. En kvarleva är ett föremål som du kan ta på, till exempel ett skelett, ett mynt eller en kruka. En berättande källa är en källa som du kan läsa, till exempel runorna på en runsten, texten i ett brev eller texten i en bok.

Vad gör en person som tolkar en historisk källa?

Ett viktigt steg i granskningen av en historisk källa är som bekant att avgöra dess grad av trovärdighet med hjälp av de källkritiska begreppen äkthet, närhet, beroende och tendens. Genom historien har artefakter förfalskats, imitationer tillverkats och berättelser fabricerats.

Hur uppfyller en källa Tidskriteriet?

Tidskriteriet (även samtidighetskriteriet eller närhetskriteriet), där man bedömer upphovsmannens närhet i tid och rum till den information källan förmedlar, det vill säga om det är förstahandsuppgift från ett ögonvittne (samtidsvittne), eller om muntlig tradition kan ha förändrat uppgiften.

Vad betyder det att en källa ska vara Tendensfri?

Oberoende handlar om att källan ska vara självständig, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en annan källa. Vittnen ska inte ha varit utsatta för påverkan. Tendensfrihet innebär att källan inte ska ge en falsk bild av verkligheten utifrån ett personligt, ekonomiskt, politiskt eller annat intresse.

Vad är en andrahandskälla?

Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla.

Är källan tendentiös?

Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att…. Det betyder att den är tendentiös för att det finns värderingar. Texten försöker få oss påverkad att… Värderingarna är personliga/objektiva….

Vilka källor kommer historiker att ha från vår tid?

Primärkällor kan vara berättande eller kvarlevor. Den viktiga lärdomen är alltså att all historia är konstruktioner gjorda på tolkningar, alltså spår, av det förflutna.

Vad är en primär källa?

Skilj mellan primär- och sekundärkällor

I samband med egna vetenskapliga undersökningar kommer du uppmanas att så långt det är möjligt stödja dig på primärkällor. Det är källor där en undersökning har dokumenterats och dess resultat redovisats och tolkats.

Är Riksarkivet en bra källa?

Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet. Riksarkivet är Sveriges största skattkammare för originalkällor – hos oss finns 80 mil med arkiv. Arkivmaterialet har skapats av offentlig förvaltning, personer, föreningar, företag etc.

Vad menas med Tidskriteriet?

Tidskriteriet går kortfattat ut på att ju närmare i tiden källan befinner sig i förhållande till det den ger information om, desto trovärdigare är uppgifterna.

Vilken källa är mest trovärdig?

För att betraktas som trovärdig ska en källa vara publicerad, exempelvis i en bok (ej självpublicerad på eget förlag), en tidskrift eller av en större organisation, vara författad av en expert på ämnet och granskad av en utgivare eller av en annan expert.

Vad är en Tradering?

Tradering menas med hur berättelsen förvrängs mellan sekundära källor. Vad innebär det att en källa står i beroende av en annan källa? Hur avgör man en källas beroende? Att en källa stor i beroende av en annan källa är detsamma som att säga att den är påverkad av den andra källan.

Historiska källor

Historiska källor

Hur vet vi detta? Om källkritik och historiska källor.

Lämna en kommentar