Vad är en imam?

Vad är ordet imam?

Det arabiska ordetimam” betyder ”den som står framför” och används för att beskriva personer som leder den gemensamma bönen inom islam.

Vad krävs för att bli imam?

De flesta imamer har en religiös utbildning från universitet i länder dominerade av islamiska seder och bruk, företrädesvis från Balkan, Turkiet och Mellanöstern.

Vad kallas muslimsk ledare?

Imam: Religiös ledare inom islam.

Finns det kvinnliga imamer i Sverige?

Imamen är inte ledare för församlingen på samma sätt som en präst och rabbin är, och det är därför svårt att säga hur många kvinnliga imamer det finns, men de är få. Kvinnor som leder andra kvinnor i bönen är inte ovanligt, men de accepteras sällan som imamer.

Vad är Imamens roll i islam?

En imam är vanligtvis församlingarnas religiösa ledare. Han för- rättar fredagsbönen och arbetar som själasörjare.

Vad heter en muslimsk präst?

Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna.

Hur blir man imam i Sverige?

I regel saknar dessa imamer svenska språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället. För att bli präst i Sverige krävs det idag att man har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap. Samma krav borde gälla även för imamer som tjänstgör i moskéer runtom i Sverige.

Hur ber man i en moské?

Bön i riktning mot Mekka

Muslimer ber alltid vända mot Mekka. Riktningen mot Mekka är lätt att hitta i en moské. En enkel nisch i väggen, mihrab, visar åt vilket håll muslimen ska be. Vid gemensam bön ställer sig deltagarna på led.

Vad innehåller haditherna?

Hadither är nedskrivna utsagor från Muhammeds och hans närmastes liv – sådant de sagt och gjort – och fungerar som vägledning för troende muslimer. Siralitteraturen är å andra sidan gamla profetbiografier som skildrar Muhammeds liv.

Vad är sufism för något?

Karakteristiskt för sufism – speciellt ifråga om ritualer – är framförallt dhikr (”gudserinran”), en andaktsform där t. ex. en bön, trosbekännelsen eller guds namn upprepas. Detta sker som regel i samband med vissa rörelser och med hjälp av en speciell andningsteknik.

Vad är en minaret?

Minaret (europeisk form av arabiskans minâra, ”ljusplats”, fyrtorn), är ett torn i anslutning till en moskébyggnad. Upptill är minareten omgiven av ett öppet galleri eller en balkong använt av böneutroparen för att kalla muslimerna till den rituella bönen, salat. Böneutropet i sig kallas adhan.

Vad betyder ordet jihad?

Jihad betyder “heligt krig”

Jihad är en plikt för alla religiösa muslimer och betyder översatt från arabiska ungefär ”strävan” eller ”kamp”. Man brukar tala om ”stora Jihad” (“jihad akbar”) och ”lilla Jihad” (“jihad asghar“), där stora Jihad är en inre kamp för att leva som god muslim utan egoism och rädsla.

Vad menas med islamister?

Islamism (islamisk fundamentalism)

Islam innehåller en komplett samhällsordning, menar de islamiska fundamentalisterna eller islamisterna som de också kallas. Gud är lagstiftaren och styr genom Koranen och sunna med människor som ombud. I Iran väntar man på den tolfte imamen al-Mahdis återkomst.

Hur ser de flesta moskéer i Sverige ut?

Lokalen är i Sverige ofta en källare i ett miljonprogramsområde, men kan även vara en föreningslokal, en lägenhet eller ett kontorsutrymme. Det finns minst femton källarmoskéer i Malmö, varav de flesta är belägna i stadsdelen Rosengård. Islamiska Kulturföreningen i Malmö driver Rosengårds största källarmoské.

Vad innebär de fem pelarna inom islam?

Det finns fem saker som är extra viktiga för många troende muslimer. Man kan säga att de här fem sakerna bär upp deras muslimska tro, ungefär som pelare. De kallas därför för Islams fem pelare. De fem pelarna är: trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden till Mecka.

Islam | En presentation av islam förr och nu | Religion för grundskolan

Muslimsk imam förklarar vad Påsken betyder på SVT

HBTQ-aktivist och imam pratar homosexualitet

Lämna en kommentar