Vad är en källa?

En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är genom källor som vi hämtar information om något. Med en källa för information menas ett material (text, bild eller liknande) eller en berättad framställning.

Vad är källor och källkritik?

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Vad är skillnaden mellan en första och en andrahandskälla?

Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla.

Är internet en källa?

Idag är internet den främsta informationskällan för många. Mängden information har ökat enormt inom nästan varje enskilt kunskapsområde och den fortsätter att växa mycket snabbt. Men internet är som ett bibliotek utan katalog, där seriöst och oseriöst, värdefull information och skräp blandas om vartannat.

Vad är det för typ av källa?

En källa kan vara till exempel en artikel, en bok, en webbsida, ett citat från en föreläsning eller ett fingeravtryck. Man brukar tala om två typer av källor: primärkällor. sekundärkällor.

Vad består källkritik av?

I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas:
  • Äkthet. Är källan vad den utger sig för? …
  • Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? …
  • Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? …
  • Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan?

Vad är en Källanalys?

Varför historia? Källkritik: Vem eller vilka ligger bakom materialet? Vad är historia? Källkritik i historia, del 1: Vad säger styrdokumenten?

Vad räknas som andrahandskälla?

Sekundärkälla (alternativt särskrivet sekundär källa) är en term för källmaterial som åberopar, kommenterar eller bygger vidare på primärkällor. En sekundärkälla är inte ett slags bevis, utan en redogörelse av ett bevis. Sekundärkällor kan exempelvis vara monografier, reportage eller olika sorters artiklar.

Vad är en Tredjepartskälla?

Tredjepartskälla återger informationen från en sekundärkälla. Tredjepartskällor godkänns sällan som tillräckligt goda källor, men kan vara en bra start för det egna informationssökandet, tack vare bra referenser och annan information som inspirerar till fortsatt sökande.

Vad är sekundärkälla och primärkälla?

Användningen av primärkällor ökar dessutom textens trovärdighet och är särskilt viktig i samband med uppsatsskrivande. Sekundärkällor är texter som refererar primärkällor. Den information som du hittar hos en andrahandskälla är med andra ord en tolkning eller utvärdering av en primärkälla.

Är So rummet en säker källa?

SOrummet i ett källkritiskt perspektiv

Textmaterialet på webbplatsen är endast skrivet av personer med stora kunskaper inom de ämnen som berörs (se ovan). Texterna som finns i SO-rummets ämneskategorier är tänkta att fungera som en introduktion eller sammanfattning till olika ämnesområden.

Kan man lita på internet?

En sak som är bra att kunna när det gäller att granska källor på webben är att känna till hur internets adressystem, det så kallade domännamnsystemet (DNS) fungerar. En webbadress kan hjälpa dig att dra slutsatser kring vem som står bakom källan eller den informationen du tar del av på webben.

Vilket är ett exempel på en digital källa?

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Vad är Källvärdering?

Källvärdering (eller källkritik som det ofta kallas) är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som underlag för studier eller forskning.

Vilka är de fem källkritiska frågorna?

Vem, vad, när, varför och hur? De här fem frågorna är ett enkelt verktyg som kan användas för att träna både elever, barn och unga i att skaffa sig bättre källkoll.

Vad är Källtillit?

Källkritiken handlar om det enskilda påståendet eller enskild artikel. Källtillit är mer på system- och organisationsnivå, att hitta en tidningsredaktion, en forskningsinstitution, en myndighet man kan lita på. – Källtillit handlar om att ha en rimlig tillit till att det man läser i vissa källor rimligtvis är sant.

Källor och källkritik

KÄLLKRITIK: Söka och granska källor

Referat del 4: källor och referatmarkeringar

Lämna en kommentar