Vad är en kommunikationsplan?

En kommunikationsplan kan vara ett stöd när du ska planera för kommunikation mot en målgrupp, både internt och externt. En mall för kommunikationsplan kan med fördel användas vid lite större projekt. Planen bör innehålla följande: Inledning med bakgrund, nuläge, definitioner och avgränsningar.

Vad ska ingår i en kommunikationsplan?

En kommunikationsplan ger svar på vad du ska säga, genom vilka kanaler, när i tiden och till vem du behöver säga det.
 • Bakgrund. Beskriv bakgrunden och anledningen till den planerade kommunikationsinsatsen. …
 • Nulägesbeskrivning/nulägesanalys. …
 • Avgränsningar. …
 • Syfte. …
 • Strategi. …
 • Mål: …
 • Målgrupper/aktörer. …
 • Budskap.

Hur kan en kommunikationsplan se ut?

Den övergripande kommunikationsplanen ska innehålla: bakgrund/nulägesanalys, syfte/strategi och mål, målgrupper, budskap, kanaler, budskap, ansvarig, tidplan, budget och uppföljning. Stycke 1. 1 och 1.2 syftar till att vara ett stöd under arbetet med att ta fram planen och kan tas bort när planen är klar.

Hur man gör en kommunikationsplan?

gör du din kommunikationsplan:
 1. Bakgrund och syfte. Beskriv kort bakgrunden och syftet med kommunikationen. …
 2. Målgrupper. Vilka är målgrupperna? …
 3. Aktivitetsplan. I aktivtetsplanen anger du konkret vad som ska kommuniceras, när, genom vilken kanal och vem som är ansvarig.

Vilka är målgrupperna i en kommunikationsplan?

Vilka är de viktigaste målgrupperna? Gruppera målgrupperna så att de har samma eller liknande behov av kommunikation och var inte för generell eftersom det då kan bli svårt att så småningom beskriva budskap, kanaler och aktiviteter. Sätt upp mål för vad kommunikationen ska åstadkomma för respektive målgrupp.

Vad är kommunikationsinsatser?

Checklista vid kommunikationsinsatser

Vem är talesperson och vem svarar på följdfrågor? Vilka frågor kan uppstå och hur ska dessa besvaras? Ska aktiviteten dokumenteras, till exempel fotograferas? Hur ska kommunikationsinsatsen utväderas?

Hur gör man en målgruppsanalys?

10 tips om målgruppsanalys
 1. Bestäm syftet. Klargör varför ni vill lära känna era målgrupper bättre. …
 2. Ringa in målgrupper. Tänk igenom vilka olika målgrupper ni vill nå och prioritera bland dem. …
 3. Välj analysmetod. …
 4. Använd databaser. …
 5. Formulera frågor. …
 6. Skicka ut en enkät. …
 7. Gör djupintervjuer. …
 8. Genomför fokusgrupper.

Hur fungerar olika Kommunikationsmodeller?

Den enkla modellen består av tre grundelement och visar hur information flyttas från sändare A till mottagare B. Första fasen är inkodning, A formulerar sitt budskap så att B kan förstå och mottaga informationen. Därefter väljer sändaren en eller flera kanaler som för fram informationen till mottagaren.

Varför intern kommunikation?

Effekten av bra intern kommunikation blir bland annat förtroende, vi-känsla, framgång och engagemang. Syftet med intern kommunikation är att skapa handlingskraft i mål, strategier, värdegrund, affärsidé och löfte.

Vad är en digital kommunikationsplan?

Kommunikationsplan för sociala medier

I en kommunikationsplan beskriver vi syfte, mål och budskap för din kommunikation. Vi tar konkret fram olika lämpliga aktiviteter och tydliga rutiner för att nå målet. För att få en tydlig översikt av upplägg struktureras aktiviteter och rutiner i en enkel tidsplanering.

Vilket är det andra steget i en kommunikationsplan?

I steg 1 beskrivs bakgrund och syfte med kommunikationsplanen. Vilket/vilka verksamhetsmål ska kommunikationen stötta? Vilka avgränsningar ska göras? I steg 2 beskrivs och analyseras nuläget.

Varför kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi är en medveten plan och strategi för att säkerställa att det blir en genomtänkt enhetlig kommunikation, som är stringent och jobbar i riktning mot de mål ni har satt upp. Den hjälper er att skapa en samlad bild av vad ni vill uppnå med kommunikationen kring ert varumärke.

Vad är en kommunikationspolicy?

Kommunikationspolicy – Principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet på en övergripande nivå. Kommunikationsplan – Beskriver konkreta aktiviteter för en given process, ett projekt eller arrangemang, och som tar sin utgångspunkt i kommunikationspolicy och tillhörande riktlinjer och strategier.

Vad är syftet med extern kommunikation?

Extern kommunikation är kommunikationen som sker utanför organisationen. Det kan till exempel vara med allmänheten eller politiker. Det viktiga med extern kommunikation är att stärka varumärket genom att upprätta goda relationer med medierna och ha en väl genomtänkt profil.

Vad är ett Attitydmål?

Det gäller att sätta upp ett specifikt mål om hur bra man vill att människor skall känna till företaget efter en viss tid. Attitydmål betyder att man strävar efter att skapa positiva as- sociationer för människor om företaget eller dess produkter.

Kommunikationsplan!

PPL Kommunikationsplan

Den svenska demokratin: Riksdag, landsting, kommun – vad är vad?​

Lämna en kommentar